odot

גלגל השנה

השבוע ביום חמישי יחול יום תענית "עשרה בטבת". ולכן נדבר מענינו של יום עשירי בטבת ביום עשירי לחודש טבת, סמך מלך בבל על ירושלים כדי להחריבה,

בימים אלו, אנו עומדים בסמוך לימי החנוכה. ולכן נתחיל לבאר את עיקרי הדינים הנוגעים לימים אלה, ממה שכתבנו בשנים קודמות, ובתוספת נופך.

שאלה: האם מותר ליהודי להכנס למסגד או לכנסיה במקום צורך, או לשם טיול? תשובה: רבינו הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת עבודה זרה (פרק א) למד מדברי המשנה שם, לגבי בית עבודת כוכבים עצמו,

ברכת השנים – ה"גשם" כולל את כל הענינים הגשמיים - בליל יום שישי הקרוב יום חמישי בערב,

דיני חג הסוכות - לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה

הלכות יום הכיפורים - בעת הדלקת הנרות בערב יום הכיפורים השנה יש לברך:

הלכות תקיעת שופר מצות עשה מן התורה לשמוע תרועת השופר ביום ראש השנה, שנאמר "יום תרועה יהיה לכם". ואסור לדבר בין התקיעות, וכל שכן בזמן התקיעות עצמם,

כהמשך להלכות והנהגות לחודש ''אלול'', נביא הלכות הקשורות לחודש הרחמים והסליחות כמובא ב''הלכה יומית'' - "גזל מקטרג בראש", במשנה במסכת יומא (דף פה:), דרש רבי אלעזר בן עזריה:

ראש חודש אלול חל ביום שלישי ולמחרתו ביום רביעי שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות.

המקור לימי חודש אלול
שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה,

יסודות הלכות ברירה בשבת -ט"ל מלאכות - נאמר בתורה (ספר שמות פרק כ) זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלקיך, לא תעשה כל מלאכה וכו',

דף 2 מתוך 19

2
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר