odot

גלגל השנה

טוב להחמיר ולהתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה נתקנה כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש.

זמני חג החנוכה בשנה זו
חג החנוכה נחוג שמונת ימים. החל מיום כ"ה בכסליו, כמו שנבאר. ובשנה זו (התשע"ג) יחול יום כ"ה בכסליו ביום ראשון הקרוב. ובליל יום ראשון, כלומר, מוצאי יום השבת, נדליק נרות חנוכה בפעם הראשונה. ובמוצאי יום השבת שאחריו, נדליק נרות חנוכה בפעם האחרונה בשנה זו.

דין מי ששכח להזכיר ותן טל ומטר בברכת השנים - הזכרת 'ברך עלינו' מיום ז' בחשון – חכמים תקנו לומר בתפילת שמונה עשרה החל מיום ז' בחשון לשאול גשמים ב"ברכת השנים". ובארץ ישראל מתחילין לשאול מליל שבעה במרחשון, ובשנה זו -התשע"ג ליל שבעה במרחשון יחול הערב ליל שלישי,
דין הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם - מתחילין לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" בתפילת מוסף של שמחת תורה, והזכרה זו אינה שאלה ובקשה על הגשם, אלא היא שבח להשם יתברך  שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם בגבורה, ולכן הזכרה זו נקראת "גבורות גשמים",
שמיני עצרת - חג שמחת תורה, הנה אנו עומדים בחג בסוכות, שהוא החג היחידי שנאמר אודותיו "ושמחת בחגך והיית אך שמח", ולקראתינו עומד יום חג שמחת תורה,

מנהג התפלות בליל הושענא רבה - יום השביעי של חג הסוכות, שיחול ביום ראשון הבא עלינו לטובה, נקרא יום "הושענא רבה", ומרבים בו (בליל מוצ''ש) בלימוד התורה ובתפלה.

הלכות חג הסוכות וארבעת המינים - הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות.

ערב יום הכפורים, כתוב בתורה (ויקרא כג.) "ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחודש בערב" דהיינו שמליל עשירי בתשרי חלה החובה להתענות תענית יום הכפורים.

בעשרה ימים אלו שבין ראש השנה ועד יום הכיפורים, אומר בתפילת 18 המלך הקדוש והמלך המשפט. והיינו שבחתימת ברכות אלו בתפילת העמידה, צריך לסיים המלך הקדוש והמלך המשפט.

ראש השנה - יום הדין - בליל ראש השנה נוהגים לאכול מיני מאכלים לסימן טוב, פרטי הדינים השייכים לזה נתבארו כאן בדיני סדר ראש השנה במאמר הקודם.

דף 18 מתוך 19

18
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר