odot

גלגל השנה

בעשרה ימים אלו שבין ראש השנה ועד יום הכיפורים, אומר בתפילת 18 המלך הקדוש והמלך המשפט. והיינו שבחתימת ברכות אלו בתפילת העמידה, צריך לסיים המלך הקדוש והמלך המשפט.

ראש השנה - יום הדין - בליל ראש השנה נוהגים לאכול מיני מאכלים לסימן טוב, פרטי הדינים השייכים לזה נתבארו כאן בדיני סדר ראש השנה במאמר הקודם.

ההנהגה הראוייה לימי ראש השנה

נוהגים לאכול בימי ראש השנה, בשר שמן ודברים מתוקים, ככתוב בספר נחמיה "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדונינו".

שאלה: אדם שהחטיא את הרבים, (שגרם לאחרים לחטוא), האם יש אפשרות שתקובל תשובתו, כאשר הוא מתחרט מכל לבו על מעשיו, ומקבל על עצמו שלא לחטוא עוד במה שעשה?
לחזור בתשובה יום לפני, ומתי? ...כל יום
אמרו רבותינו, "שוב יום אחד לפני מיתתך", כלומר, על כל אדם לחזור בתשובה יום אחד לפני מותו, בכדי שיגיע נקי וזך לפני הקדוש ברוך הוא, וינצל מדינה של גיהנם.
חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ועל כן חובה קדושה על כל אדם מישראל, איש ואשה, לפשפש במעשיו כפי כוחו בימים אלו, ולשוב בתשובה לפני ה'. וכאשר נבא לדין לפניו יתברך ביום ראש השנה, יתמלא עלינו ברחמיו
החל מראש חודש אלול , זהו תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. ותניא בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח

דף 19 מתוך 19

19
הבא
סיום
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר