odot

גלגל השנה

לחזור בתשובה יום לפני, ומתי? ...כל יום
אמרו רבותינו, "שוב יום אחד לפני מיתתך", כלומר, על כל אדם לחזור בתשובה יום אחד לפני מותו, בכדי שיגיע נקי וזך לפני הקדוש ברוך הוא, וינצל מדינה של גיהנם.
חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ועל כן חובה קדושה על כל אדם מישראל, איש ואשה, לפשפש במעשיו כפי כוחו בימים אלו, ולשוב בתשובה לפני ה'. וכאשר נבא לדין לפניו יתברך ביום ראש השנה, יתמלא עלינו ברחמיו
החל מראש חודש אלול , זהו תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. ותניא בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח

דף 19 מתוך 19

19
הבא
סיום
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר