odot

גלגל השנה

כיצד מטבילין את הכלי? צריך להזהר שלא תהיה חציצה בין הכלי לבין המים שבמקוה, וחציצה היא כל דבר החוצץ ומפריד בין הכלי לבין המים שבמקוה.

איסור כביסה ולבישת בגדים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב, ודין בגד העשוי לספוג זיעה וערב תשעה באב. במשנה בתענית (כו:) שנינו, שבוע שחל בו תשעה באב

בדיני אכילת בשר מראש חודש אב - מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר,

הלכות יז' בתמוז ועוד "שבעה עשר בתמוז" - "בין המצרים" – תקותו של מרן זצ"ל לגאולה, היום הוא יום תענית "שבעה עשר בתמוז". יום שבעה עשר בתמוז - יז' בתמוז יחול ביום שלישי 11.7 

בשבוע הקרוב בשבת קודש ולמחרתו יחול ראש חודש תמוז בשעה טובה, בברכת המזון מזכירים "יעלה ויבא" לפני ברכת בונה ירושלים, וכפי שנדפס בסידורים.

מנהג תיקון ליל שבועות - פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש;

חג השבועות נקרא חג מתן תורה, לפי שביום זה, ו' סיון, עם ישראל קבלו את התורה בהר סיני לאחר שלשת ימי הגבלה במעמד אדיר, כמו שנאמר (שמות יט) "ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר,

ההודאה לה' - היום הוא יום העצמאות. וכבר דיברנו כמה פעמים בענין ההשקפה הנכונה על תקומת מדינת ישראל בארץ ישראל, על פי דבריו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל.

ימי ספירת העומר, הם ימים שקדושתם מרובה, כמו שכתב הרמב"ן בפירושו לפרשת אמור, כי ימים אלה שהם ימי ספירת העומר, מחג הפסח ועד לחג השבועות, קדושתם היא כקדושת ימי חול המועד,

שביעי של פסח - כשיצאו בני ישראל ממצרים, והמצרים רדפו אחריהם, והים היה לפניהם, נעשה להם הנס הגדול והידוע בתולדות אומתינו, קריעת ים סוף.

דף 3 מתוך 19

3
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר