odot

גלגל השנה

הלכות ברכות הנהנין – ט"ו בשבט, בשבוע הבא, בשבת קודש יחול יום ט"ו בשבט (11.2.17). וכמנהג מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, נלמד בימים אלו כמה הלכות השייכות ל"ברכות הנהנין",

שאלה: קניתי "לבבות" של עוף, האם מותר לבשל אותם כפי שקניתי אותם? - תשובה: נאמר בתורתנו הקדושה (ויקרא יז) "ואִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל, וּמִן הַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם,

נר חנוכה במוצאי שבת - השנה, התשע"ז, נתחיל להדליק נרות חנוכה במוצאי שבת הקרובה כד' בכסלו פרשת וישב. במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה,

הל' קביעת מזוזה - שאלה: מזוזה שאין כל אפשרות לקובעה בפתח על ידי מסמרים, מפני שהפתח עשוי מברזל (כמו שמצוי בדלתות פלדה שבזמנינו) האם מותר להדביקה בדבק חזק?

מי ששכח להזכיר ותן טל ומטר בברכת השנים - בהלכה הקודמת ביארנו באופן כללי את עיקר הדין שתיקנו רבותינו שהחל מליל שבעה במרחשוון מבקשים בתפילה בברכת השנים "ותן טל ומטר לברכה".

ברכת השנים – ה"גשם" כולל את כל הענינים הגשמיים
בליל יום שלישי הקרוב ו' בחשון בערב (מתפלת ערבית במוצאי יום שני), נתחיל לבקש על הגשמים בתפלת העמידה,

מתחילין לומר "משיב הרוח" מיום שמחת תורה בתפילת מוסף. "משיב הרוח ומוריד הגשם", הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת "מחיה המתים".

שמיני עצרת - חג שמחת תורה - ביום ראשון בערב יחול בע"ה חג שמחת תורה (תשע"ז). הנה אנו עומדים בחג בסוכות, שהוא החג היחידי שנאמר אודותיו "ושמחת בחגך והיית אך שמח",

הלכות חג הסוכות (מתוך הספרים חזון עובדיה וילקוט יוסף)

    מצוה רבה להתחיל כבר במוצאי יום הכיפורים בבניית הסוכה בבחינת ילכו מחיל אל חיל.

דין ישיבה בסוכה - מצות הישיבה בסוכה, נאמר בתורתנו הקדושה (ויקרא כג.) "בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת, למען ידעו דורותיכם כי בסכת הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים",

דף 4 מתוך 18

4
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר