odot

גלגל השנה

שמיני עצרת - חג שמחת תורה - ביום ראשון בערב יחול בע"ה חג שמחת תורה (תשע"ז). הנה אנו עומדים בחג בסוכות, שהוא החג היחידי שנאמר אודותיו "ושמחת בחגך והיית אך שמח",

הלכות חג הסוכות (מתוך הספרים חזון עובדיה וילקוט יוסף)

    מצוה רבה להתחיל כבר במוצאי יום הכיפורים בבניית הסוכה בבחינת ילכו מחיל אל חיל.

דין ישיבה בסוכה - מצות הישיבה בסוכה, נאמר בתורתנו הקדושה (ויקרא כג.) "בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת, למען ידעו דורותיכם כי בסכת הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים",


פדיון כפרות - נהגו בכל תפוצות ישראל לקיים את מנהג ה"כפרות" בערב יום הכפורים, לשחוט תרנגולים לכל בני הבית, ונוהגים ליקח תרנגול זכר לכל אחד מבני הבית הזכרים,

שבת שובה - שנינו במסכת יומא (פה:), אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל! לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמים!

סדר ראש השנה – וגילו ברעדה - נהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה, מיני מאכלים לסימן טוב לכל ימות השנה,

הלכות תשובה - חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ועל כן חובה קדושה על כל אדם מישראל, איש ואשה, לפשפש במעשיו כפי כוחו בימים אלו, ולשוב בתשובה לפני ה'.

חובת התשובה לכל אדם – מעשה ממרן זצ"ל
שאלה: מדוע האדם צריך לבקש סליחה מה' יתברך על מה שעשה שלא בכוונה, כלומר, בשוגג, והלא אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא?

דין הנשים בברכת הגומל - בהלכות ברכת הגומל מבואר, כי ארבעה חייבים בברכת הגומל, ואלו הם: יורדי הים כשיעלו ממנו, והולכי מדברות כשיגיעו לישוב, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא.

שאלה: האם מותר לאכול דגים בחלב או בחמאה - תשובה: שנינו במסכת חולין (דף קג:) כל בשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים. ו

דף 6 מתוך 19

6
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר