odot

גלגל השנה

דינים השייכים לתשעה באב - תשעה באב אסור בחמישה דברים. אכילה ושתיה, רחיצה, וסיכה (סיכה פירושה לסוך את הגוף בשמן, או למרוח קרם גוף וכדומה), נעילת מנעלי עור, ותשמיש המיטה.

משנכנס אב ממעטין בשמחה - ביום שישי הקרוב יחול יום ראש חודש אב. שהשם יתברך יהפוך אותו לימי ששון ושמחה. ובשנה זו (תשע"ו) שיחול יום תשעה באב בשבת, יש לנו כמה פרטי דינים מיוחדים לבאר. ולכן נתחיל בדיני חודש אב.

יום שבעה עשר בתמוז. (יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו לששון ולשמחה) יחול בשבת קודש הקרובה פרשת פנחס, אך לא צמים בו והצום נדחה ליום ראשון

שבעה עשר בתמוז
בשבת הקרובה פרשת 'פנחס', הוא יום שבעה עשר בתמוז. (יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו לששון ולשמחה). ומימי חורבן בית מקדשינו, החלו ישראל להתענות ביום זה. ולאחריו יחלו ימי "בין המצרים". כמו שנבאר בעתו ובזמנו. וישנם כמה דינים השייכים, הן ליום התענית והן לימים שאחריו, כפי שנבאר בהלכות אלה.

כאבי עיניים בשבת - אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכם, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות.

הכנת צנימים על גבי פלאטה בשבת - שאלה: האם מותר להניח בשבת פת, פיתה או פרוסת לחם, על גבי "פלאטה" רותחת, בכדי שיהפכו לצנימים קשים ופריכים?

מלאכת אוכל נפש
חג השבועות, זמן מתן תורתינו הקדושה, אשר היא חיינו ואורך ימינו, יחול בעזרת ה' עם סיום ימי ספירת העומר, ביום ראשון הבא עלינו לטובה בשבוע הבא (ממוצאי שבת הקרובה).

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו שנינו במסכת אבות (פרק ה משנה יח), "כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו". והקשו התוספות (יבמות קט:),

הלכות ומנהגים לימי ספירת העומר - תספורת, גילוח הזקן, בימי הספירה
שלא להסתפר בימי הספירה
פשט המנהג שלא להסתפר בימי ספירת העומר, למנהג האשכנזים עד יום ל"ג לעומר,

החל מיום טוב ראשון של חג הפסח, אנו יוצאים מעונת הגשמים, ולפיכך, החל מתפלת מוסף, אין מזכירין בתפלה "משיב הרוח ומוריד הגשם".

דף 7 מתוך 19

7
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר