odot

גלגל השנה

כתוב בתורה (ויקרא כא טו): וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה.

עירוב תבשילין, מהו?
בשנה זו (התשע"ה) יחול יום שביעי של פסח ביום שישי הקרוב. ואסרו חכמים לבשל ביום טוב לצורך השבת אלא על ידי "עירוב תבשילין".

כשיצאו בני ישראל ממצרים, והמצרים רדפו אחריהם, והים היה לפניהם, נעשה להם הנס הגדול והידוע בתולדות אומתינו, קריעת ים סוף. ומאורע זה היה ביום שביעי של פסח. והוא החשוב ביותר מבחינת הנסים והנפלאות שעשה ה' יתברך לעמינו בזמן יציאתם ממצרים.

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם:" קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות.

הכשר השולחן והשיש

כבר ביארנו, שכשם שיש לייחד כלים נפרדים למאכלי בשר ולמאכלי חלב, כמו כן בחג הפסח, אסור להשתמש בכלים של כל השנה, אלא יש לייחד כלים כשרים לפסח.

ברכת האילנות בשבת

השנה שנת התשע"ה, יחול יום ראש חודש ניסן ביום השבת הבא עלינו לטובה. ומאחר ונוהגים ומשתדלים לברך ברכת האילנות ביום ראש חודש ניסן, נבאר האם כאשר חל ראש חודש ניסן בשבת, יש לברך בשבת, או שמא יש להמתין עם הברכה עד ליום ראשון.

איסור אכילת והנאה מן החמץ
נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי חג הפסח "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך".

איסור אכילת והנאה מן החמץ
נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי חג הפסח "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך".

בליל פורים בתפילת ערבית אומרים "ועל הניסים" בתפילת שמונה עשרה, כך גם בברכת המזון לאחר הסעודה ובתפילות של יום הפורים. ואם שכח ולא אמר  אינו חוזר. כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום,

בשבת שלפני הפורים מוציאין שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע, ובספר השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". ונחלקו רבותינו הראשונים אם חובת קריאת פרשת זכור היא מן התורה או מדרבנן,

דף 10 מתוך 18

10
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר