odot

הכנה לקבלת התורה במעמד מרשים עם הרבנים הראשיים וראש המועצה הדתית בסעודה שלישית

שבת של התרוממות היתה לבאי בית הכנסת "ישמח משה" ברובע ה' בראשותו של הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו בעת סעודת שלישית באולם שע"י בית הכנסת

-SHARDSCF7179

שם התכנסו מאות מתושבי העיר שבאו לחסות בצילו של הגר"ח פינטו כדי לשמוע ולהתכונן לקראת חג מתן תורה – חג השבועות.

לאחר תפילת מנחה של שבת ברוב עם כשבית הכנסת היה מלא מפה לפה, צעדו המתפללים לאולם שע"י בית הכנסת, שם הוכנו מבעוד מועד שולחנות ערוכים במאכלים משובחים לכבוד סעודה שלישית יחד מגשי פירות ערוכים בטוב טעם.

במהלך הסעודה נשאו דברי תורה הרבנים שליט"א כשבתחילה פתח בדברים ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן כשבפתח דבריו הודה להגר"ח פינטו על הרעיון שיזם את הכינוס החשוב לקראת מתן תורה להיות מוכן וראוי לקבלת התורה לאחר דברי התורה בירך את הקהל שיזכו כולם לקבלת התורה מתוך שמחה ושתשפיע על כולנו למשך השנה כולה.

הרב הראשי הגר"ח פינטו כיבד את הגר"י שיינין הרב הראשי לשאת דברים, הגר"י שיינין פתח בדברי שבח לעמיתו בעל האכסניה הגר"ח פינטו ונשא בפני הציבור בכל נושא מעמד קבלת התורה והדו שיח שהיה בין משה רבינו לבין המלאכים לפני קבלת התורה כמובא במסכת שבת ודביר במעלה גדולה של אדם העוסק בתורה לדרגות הגבהות בהם הוא יוכל להגיע וקרא לציבור לקבוע עיתים לתורה. הזכיר את דברי בעל החינוך שמצות ספירת העור היא מצוה אחת מן התורה כשמטרת הספירה היא להגיע ליום הנכסף של חג קבלת התורה.

את חתימת הדברי תורה וההכנה למתן תורה חתם הרב הראשי המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו ששיבח את עמיתו הגר"י שיינין שטרח והגיע ממרחק כדי להשמיע מדברותיו בפני הציבור הרחב.
בדבריו עמד על דברי 'מדרש שוחר טוב' על תהילים פרק עח' בביאור השתלשלות הדורות. ודיבר באריכות על ההכנה של כולנו לקראת חג השבועות. ההשפעה הגדולה של אותו הזמן שבה ניתנה התורה לישראל בקולות וברקים ועשן כבד כך גם מידי שנה בזמן הזה של חג השבועות, זוכים לקבל את ההארה הגדולה הזו למי שאכן יכין עצמו כראוי ליום בו נהיינו לעם ובו זכינו לקבל את עול התורה הקדושה עלינו.

חשוב לשנן לעצמנו את הפסוק: "ויחן שם ישראל נגד ההר", שאמרו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, שהתנאי לקבלת התורה זה - "אחדות" שמשמעות הדברים היא, ללא אחדות מוחלטת לא תיתכן קבלת התורה, גם אם רק אחד מבני ישראל היה נשאר במחנה, ולרגלי הר סיני היו עומדים שישים ריבוא פחות אחד, אין אפשרות לקבל את התורה.

לכן נתחזק ונכין עצמנו כראוי להיות מחוברים לכלי המחזיק ברכה לישראל שהוא השלום והתורה היא מביאה שלום ולכן נתן הקב"ה את התורה לעם ישראל שתביא להם שלום וזו היא הברכה הגדולה ביותר.

במעמד השתתף גם חבר המועצה הדתית ר' אלי אטיאס הי"ו סיו"ר המועצה הדתית והממונה לבתי כנסת.

לאחר תפילת ערבית של מוצאי שבת קודש התברכו כולם בברכת שבוע טוב ומבורך וחג שמח.

DSCF7181

DSCF7207

אודות המועצה חדשות אחרונות הכנה לקבלת התורה במעמד מרשים עם הרבנים הראשיים וראש המועצה הדתית בסעודה שלישית

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר