odot

בשיעור הקבוע בן 45 שנה זכו לסיים מסכת 'שבת'

סיום מסכת 'שבת':
במעמד הגאון רבי יצחק אברג'ל ראש הכולל "תורה וחסד" ובעל ה'ברכת יצחק'

cvxdv dTYU 2

בבית המדרש "תורה וחסד" ברובע ב' בראשותו של הגאון רבי יצחק אברג'ל שליט"א ראש כולל "תורה וחסד" ובעל ה'ברכת יצחק' התקיים מעמד מיוחד של סיום מסכת 'שבת' במעמד רבנים ומשתתפי השיעור הקבוע המתקיים למעלה מארבע עשורים.

במעמד המרגש הגיעו וותיקי העיר אשדוד שזכו להיות מהראשונים המשתתפים בשיעוריו של הגר''י אברג'ל והיסבו לסעודת מצוה סביב שולחנות ערוכים באולם שע''י בית המדרש. בתחילה הגר"י אברג'ל סיים את הדף האחרון שבמסכת והסביר היטב את הסוגיה, בסיום, אמר את ה'הדרן עלך' ולאחר מכן אמר את הקדיש.

מיד לאחר מכן אחד האברכים התחיל את הדף הראשון במסכת "עבודה זרה" שזו המסכת הבאה שילמדו בתקופה זו.

המשתתפים נגשו בהתרגשות כדי לאחל ברכת מזל טוב לרבם הנערץ הגר"י אברג'ל וקיבלו את ברכתו תוך כדי שהדגיש את החשיבות של קביעת עיתים לתורה שע''י כך זוכים לסיים מסכת ועוד מסכת.

במהלך סעודת המצוה נשא דברי תורה וברכה לכבוד המעמד הרב עובדיה דהן ראש המועצה הדתית. בדבריו ציין את מעלת הקביעות עיתים לתורה כאשר מדובר באנשים העמלים לפרנסתם בעיר הנמל, ולמרות העייפות מהעבודה במשך היום לא מוותרים ומגיעים מידי ערב לשיעור עיון בגמרא והלכה וכך גם ביום שבת קודש, הגאון רבי יצחק אברג'ל מתמסר בכל מאודו ומכתת את רגליו מביתו עד לבית המדרש, שזה שני אזורים שונים וכל זה כדי להביא את דבר ד'. אין ספק שיום זה, הוא יום חג לכל המשתתפים המציינים עוד סיום מסכת הנלמדת מתוך מסירות והתמדה קבועה בקיץ ובחורף בשבתות ובחגים.

שיעורי תורה אלו מהווים אבן יסוד בעיר מאז הקמתם לצמיחת שיעורי תורה נוספים וחלק מהמשתתפים עצמם, נעשו לתלמידי חכמים ומגידי שיעורים ועל כן יש לעזור ולתמוך בכולל החשוב ובשעורי תורה אלו שימשיכו עוד להאיר בעיר אשדוד. וסיים בברכה לחמיו הגר"י אברג'ל שיאריך ימים על ממלכתו מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא.

בין הפיוט והשירה, הציבור נקרא לחזק את אחזקת הכולל החשוב אשר בו עשרות אברכים חשובים חוסים בצילו ועוסקים בתורה מבוקר עד ערב, המנחה הודה ליו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שדאג לסייע למעמד החשוב לכבודה של תורה.

במהלך הסעודה, הגר"י אברג'ל בירך בחביבות רבה את המשתתפים שנזכה כולנו יחד לעסוק תמיד בתורה הקדושה ולסיים מסכתות בסדר הש"ס לעשות נחת רוח להשי"ת.

גלריית תמונות ממעמד סיום המסכת:

cvxdv dTYU

cvxdv dTYU 1

cvxdv dTYU 3

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר