odot

בענין עירוב במקומות נופש בימים אלו ברחבי הארץ

לקראת ימי בין הזמנים והחופשות שרבים יוצאים לערים ברבי הארץ בצפון ובדרום יש לקחת בחשבון לאותם השוהים גם בימי שבת לדעת ולוודא היטב את רמת כשרות העירוב במקום.

EYRUVIN17

זכינו והגאון רבי חיים קלמנוביץ רב מחלקת עירובין הארצי וחבר לשכת הרבנות באשדוד ומחבר סדרת ספרים  "עירוב שבת הלכה למעשה" על הלכות עירובין, מטפל באופן קבוע בכל נושא העירובין בעירנו וכן בכל הארץ ובשיחה עימו ניתן לברר על מקומות שונים על מצב העירוב.

מאחר והחלק הגדול של מקומות הנופש נמצא בערי ובישובי הצפון מובאים להלן מספרי טלפון של רבנים ואחראים על העירוב בהם ניתן יהיה להתעדכן על מצב העירוב במקום:

צפת – טל. 04-6973759, וכן טל. 052-7617702.
ביריה – טל. 04-6973759, וכן טל. 052-7617702.
מירון - קו מידע בד"צ העדה החרדית טל. 07-23372293.
הישובים: בר יוחאי ואור הגנוז - קו מידע בד"צ העדה החרדית טל. 07-23372293.
הישובים: ספסופה, דלתון, כרם בן זימרה, עלמה, כפר שמאי, שפר ופרוד, וכן ישובים שונים באזור – טל. 053-3101681, וכן המרכז לעירובין טל. 052-7643765.
טבריה – טל. 052-7184401, וכן המרכז לעירובין טל. 052-7643765.
חצור הגלילית – טל. 04-6938543, וכן טל. 052-7171125
נהריה – טל. 054-8443963
עכו – המרכז לעירובין טל. 052-7643765.
רכסים – טל. 050-4127719 (רצוי בשעות הערב).

כמו"כ מובאים להלן מספרי טלפון של רבנים האחראים על העירוב וגופי עירוב שונים בישובים בדרום הארץ המשמשים כמקומות נופש בתקופה זו:
יסודות – טל. 054-8437081
בית חלקיה – 053-3119161
חפץ חיים – 054-8483320
קוממיות – 052-7628989

יצויין כי לדעת הספרדים ההולכים לדעת מרן השולחן ערוך, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הבהיר בהקדמה לספר עירוב שבת הלכה למעשה" (של הגר"ח קלמנוביץ שליט"א) כי ראוי ונכון שהספרדים ועדות המזרח יחמירו על עצמם שלא לטלטל כלל בשבת ברה"ר, ולא לסמוך על העירוב, כדי לחוש לכתחלה לסברת האומרים שדעת מרן הש"ע שיש לנו רשות הרבים בזמן הזה מדאורייתא, ולזה לא יועיל העירוב. וכאשר ביארנו כן בילקוט יוסף שבת ב' (עמוד טז). ואמנם מעיקר הדין גם הספרדים יכולים להקל במקום צורך לטלטל בשבת במקומות שיש עירוב, מפני כמה ספיקות, שמא אין לנו רשות הרבים בזמן הזה, דבעינן שיבקעו בו בכל יום שש מאות אלף איש, ושמא מה שנוסעים במכונית חשיב כשידה תיבה ומגדל דאינו בכלל רבים בוקעים בו, ושמא בעינן שרשות הרבים תהיה מפולשת ולא בכביש הפונה לבסוף לימין או לשמאל, ולכן מעיקר הדין אפשר להקל בזה במקום צורך.


בברכת התורה וקווי ה' יחליפו כח
הרב חיים קלמנוביץ
יו"ר ועדת העירובין הארצית
טל. 054-8443963

אודות המועצה חדשות אחרונות בענין עירוב במקומות נופש בימים אלו ברחבי הארץ

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר