odot

פרשת השבוע

281 פרשת במדבר - משה רבן של הנביאים יוסף ישראלי
282 פרשת בחוקותי - הפרשה האחרונה בספר ויקרא יוסף ישראלי
283 פרשת ''בהר'' מצוות השמיטה יוסף ישראלי
284 פרשת אחרי מות - קדושים יוסף ישראלי
285 חג שביעי של פסח יוסף ישראלי
286 קדושה ופרישות כמבחן לשלמות מאת הרה"ר הגר''ח פינטו יוסף ישראלי
287 פרשת צו יוסף ישראלי
288 פרשת 'ויקרא'- ביאור על הקורבנות הנלמד מהפרשה יוסף ישראלי
289 לקראת חג הפורים אלעזר
290 פרשת תצווה יריב

דף 29 מתוך 30

29
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר