odot

פרשת השבוע

91 פרשת חוקת - זהירות במצוות לא רק בכמות אלא גם באיכות יוסף ישראלי
92 פרשת קורח - בורחים ממחלוקת שלא לשם שמים יוסף ישראלי
93 פרשת שלח - הקב''ה עושה לטובת עם ישראל יוסף ישראלי
94 פרשת בהעלותך - קיום המצוות מתוך אהבת ה' יוסף ישראלי
95 הלכות 'חג השבועות' ומנהג 'תיקון ליל שבועות' יוסף ישראלי
96 פרשת במדבר - תמיד לחשוב על השני ולסייע יוסף ישראלי
97 פרשת בחוקותי - לדעת חשיבות המצוות ועשייתן יוסף ישראלי
98 פרשת בהר - בזכות האמונה - ''ירויח'' יוסף ישראלי
99 פרשת אמור - הדרך בעבודת ה' יוסף ישראלי
100 פרשת קדושים - להיזהר בדיבורנו ח''ו לא לדבר נגד גדולי התורה יוסף ישראלי

דף 10 מתוך 29

10
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר