odot

גלגל השנה

סחיטת תפוזים בשבת על גבי סלט פירות כידוע ומובא בהלכה שאסור מן התורה לסחוט בשבת זיתים לשמן זית או ענבים ליין. אבל שאר פירות לא נאסרה סחיטתן מן התורה, אלא שחכמים גזרו שלא לסחוט בשבת גם שאר פירות, כגון תותים ורימונים וכדומה.

כלל גדול אמרו רבותינו במסכת ברכות "כל המברך ברכה שאינה צריכה

אמרו רבותינו בתוספתא (פסחים פ"ג): שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום. ועל פי זה נהגו רבני ישראל בכל הדורות, שבשבועות הללו, מפורים ועד פסח, מלמדים ברבים את הלכות הפסח,

"זכור את אשר לך עמלק" - בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע

ימי הפורים - השנה מוטל עלינו לבאר כמה דינים מיוחדים, ראשית, מפני שהשנה יום הפורים, י"ד באדר, יחול ביום שישי. שנית, מפני שבירושלים ינהגו השנה "פורים המשולש",

רשימת פירות ט"ו בשבט וסדר בדיקתם מתולעים לפי ההלכה. נאמר בתורה (ויקרא פרק יא' פסוקים מא'-מד') "וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא, לא יאכל,

בשבוע הזה, ביום רביעי בערב יחול יום ט"ו בשבט (תשפ"א). וכמנהג מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, נלמד בימים אלו כמה הלכות השייכות ל"ברכות הנהנין",

שאלה: עד מתי מותר להתפלל תפלת שחרית? מהו "סוף זמן תפלה - מגן אברהם" ו"סוף זמן תפלה -הגר"א" שמודפס בלוחות השנה?

אנו עומדים לפני תחילת ימי החנוכה, ולכן נתחיל ללמוד את הדינים הנוגעים לימים אלה.

מתחילין לומר "משיב הרוח" - "משיב הרוח ומוריד הגשם", הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת "מחיה המתים".

דף 1 מתוך 25

התחלה
הקודם
1
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר