odot

גלגל השנה

הדחת כלים בשבת, במקום שיש כלים אחרים

שאלה: האם מותר לשטוף כלים לצורך השבת, גם כאשר יש ברשותינו כלים אחרים שניתן להשתמש בהם לכל סעודה וסעודה?

שבת שירה
בשבת ‏הקרובה, אנו קוראים בפרשת השבוע את פרשת בשלח. ובפרשת בשלח אנו קוראים את שירת הים, ששרו בני ישראל בצאתם ממצרים. והיא הנקראת "‏שבת ‏שירה". ויש שנהגו בשבת זו, ‏לתת אוכל, זרעונים וחטים וכדומה, לפני הצפורים, זכר למה שנאמר במדרש, שילדי ישראל האכילו צפורים זרעונים שצמחו באילנות בים סוף, והצפורים הצטרפו לשירת בני ישראל. ומנהג זה הובא בדברי הפוסקים המפורסמים.

צריך להזהר שלא תהיה חציצה בין הכלי לבין המים שבמקוה, וחציצה היא כל דבר החוצץ ומפריד בין הכלי לבין המים שבמקוה. ולכן בשעת הטבילה, צריך שיהיה הכלי רפוי בידו,

בעניין אכילת גבינה אחרי בשר כידוע שלאחר אכילת מאכלי בשר, יש להמתין שש שעות, לפני שיאכל מאכלי חלב.
 
יולדת ומניקה
יולדת, בתוך שלושים יום מלידתה, יכולה לאכול מאכלי חלב אחרי מאכלי בשר, ואינה צריכה להמתין שש שעות,

תענית עשירי בטבת

יום צום עשרה בטבת יוחל ביום ראשון הקרוב, ביום עשירי לחודש טבת, סמך מלך בבל על ירושלים כדי להחריבה, כמו שנאמר בספר יחזקאל (פרק כד) ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי (הוא חודש טבת)

בשעה שמברכים ברכת המזון יש להשאיר את הלחם על השולחן. ועתה נבאר את הדין, לגבי השארת הלחם על השלחן, גם לאחר ברכת המזון.

להותיר תמיד מעט לחם על השלחן
מבואר במסכת סנהדרין (דף צב.), שיש להשאיר תמיד מעט לחם שנותר מן הסעודה, על גבי השלחן שרגילים לאכול עליו.

טוב להחמיר ולהתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה נתקנה כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש.

זמני חג החנוכה בשנה זו
חג החנוכה נחוג שמונת ימים. החל מיום כ"ה בכסליו, כמו שנבאר. ובשנה זו (התשע"ג) יחול יום כ"ה בכסליו ביום ראשון הקרוב. ובליל יום ראשון, כלומר, מוצאי יום השבת, נדליק נרות חנוכה בפעם הראשונה. ובמוצאי יום השבת שאחריו, נדליק נרות חנוכה בפעם האחרונה בשנה זו.

דין מי ששכח להזכיר ותן טל ומטר בברכת השנים - הזכרת 'ברך עלינו' מיום ז' בחשון – חכמים תקנו לומר בתפילת שמונה עשרה החל מיום ז' בחשון לשאול גשמים ב"ברכת השנים". ובארץ ישראל מתחילין לשאול מליל שבעה במרחשון, ובשנה זו -התשע"ג ליל שבעה במרחשון יחול הערב ליל שלישי,
דין הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם - מתחילין לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" בתפילת מוסף של שמחת תורה, והזכרה זו אינה שאלה ובקשה על הגשם, אלא היא שבח להשם יתברך  שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם בגבורה, ולכן הזכרה זו נקראת "גבורות גשמים",

דף 18 מתוך 20

18
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר