odot

גלגל השנה

שאלה: האם מותר ליהודי להכנס למסגד או לכנסיה במקום צורך, או לשם טיול? תשובה: רבינו הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת עבודה זרה (פרק א) למד מדברי המשנה שם, לגבי בית עבודת כוכבים עצמו,

ברכת השנים – ה"גשם" כולל את כל הענינים הגשמיים - בליל יום שישי הקרוב יום חמישי בערב,

דיני חג הסוכות - לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה

הלכות יום הכיפורים - בעת הדלקת הנרות בערב יום הכיפורים השנה יש לברך:

הלכות תקיעת שופר מצות עשה מן התורה לשמוע תרועת השופר ביום ראש השנה, שנאמר "יום תרועה יהיה לכם". ואסור לדבר בין התקיעות, וכל שכן בזמן התקיעות עצמם,

כהמשך להלכות והנהגות לחודש ''אלול'', נביא הלכות הקשורות לחודש הרחמים והסליחות כמובא ב''הלכה יומית'' - "גזל מקטרג בראש", במשנה במסכת יומא (דף פה:), דרש רבי אלעזר בן עזריה:

ראש חודש אלול חל ביום שלישי ולמחרתו ביום רביעי שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות.

המקור לימי חודש אלול
שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה,

יסודות הלכות ברירה בשבת -ט"ל מלאכות - נאמר בתורה (ספר שמות פרק כ) זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלקיך, לא תעשה כל מלאכה וכו',

כיצד מטבילין את הכלי? צריך להזהר שלא תהיה חציצה בין הכלי לבין המים שבמקוה, וחציצה היא כל דבר החוצץ ומפריד בין הכלי לבין המים שבמקוה.

איסור כביסה ולבישת בגדים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב, ודין בגד העשוי לספוג זיעה וערב תשעה באב. במשנה בתענית (כו:) שנינו, שבוע שחל בו תשעה באב

דף 3 מתוך 20

3
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר