odot

גלגל השנה

הלכות תשובה - חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ועל כן חובה קדושה על כל אדם מישראל, איש ואשה, לפשפש במעשיו כפי כוחו בימים אלו, ולשוב בתשובה לפני ה'.

חובת התשובה לכל אדם – מעשה ממרן זצ"ל
שאלה: מדוע האדם צריך לבקש סליחה מה' יתברך על מה שעשה שלא בכוונה, כלומר, בשוגג, והלא אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא?

דין הנשים בברכת הגומל - בהלכות ברכת הגומל מבואר, כי ארבעה חייבים בברכת הגומל, ואלו הם: יורדי הים כשיעלו ממנו, והולכי מדברות כשיגיעו לישוב, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא.

שאלה: האם מותר לאכול דגים בחלב או בחמאה - תשובה: שנינו במסכת חולין (דף קג:) כל בשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים. ו

דינים השייכים לתשעה באב - תשעה באב אסור בחמישה דברים. אכילה ושתיה, רחיצה, וסיכה (סיכה פירושה לסוך את הגוף בשמן, או למרוח קרם גוף וכדומה), נעילת מנעלי עור, ותשמיש המיטה.

משנכנס אב ממעטין בשמחה - ביום שישי הקרוב יחול יום ראש חודש אב. שהשם יתברך יהפוך אותו לימי ששון ושמחה. ובשנה זו (תשע"ו) שיחול יום תשעה באב בשבת, יש לנו כמה פרטי דינים מיוחדים לבאר. ולכן נתחיל בדיני חודש אב.

יום שבעה עשר בתמוז. (יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו לששון ולשמחה) יחול בשבת קודש הקרובה פרשת פנחס, אך לא צמים בו והצום נדחה ליום ראשון

שבעה עשר בתמוז
בשבת הקרובה פרשת 'פנחס', הוא יום שבעה עשר בתמוז. (יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו לששון ולשמחה). ומימי חורבן בית מקדשינו, החלו ישראל להתענות ביום זה. ולאחריו יחלו ימי "בין המצרים". כמו שנבאר בעתו ובזמנו. וישנם כמה דינים השייכים, הן ליום התענית והן לימים שאחריו, כפי שנבאר בהלכות אלה.

כאבי עיניים בשבת - אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכם, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות.

הכנת צנימים על גבי פלאטה בשבת - שאלה: האם מותר להניח בשבת פת, פיתה או פרוסת לחם, על גבי "פלאטה" רותחת, בכדי שיהפכו לצנימים קשים ופריכים?

דף 7 מתוך 20

7
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר