odot

גלגל השנה

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אלהי, אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי".

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה,

משנכנס אדר מרבים בשמחה - בגמרא במסכת תענית (דף כט.) אמר רבי יהודה בנו של רב שמואל בן שילת משמו של רב , כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבים בשמחה.

ט"ו בשבט - הערב, (מוצאי יום ראשון, שהוא ליל שני 24/1), יחול ליל ט"ו בשבט, ונוהגים כמה מנהגים מיוחדים ביום זה, כמו שנבאר.

בשבת ‏הקרובה, אנו קוראים בפרשת השבוע את פרשת בשלח. ובפרשת בשלח אנו קוראים את שירת הים, ששרו בני ישראל בצאתם ממצרים. והיא הנקראת "‏שבת ‏שירה".


ימים של חיזוק חיובי! - המושג 'שובבי"ם' אפוף מעטה של סוד, תפילות, צומות וסיגופים. בימים אלו המקובלים עורכים תעניות ממושכות המצטברות למספר רב של ימים, בלוחות השנה הדבר מצוין בתעניות בימי שני וחמישי.

תענית עשירי בטבת - ביום עשירי לחודש טבת, יחול השנה תשע"ו ביום שלישי, סמך מלך בבל על ירושלים כדי להחריבה, כמו שנאמר בספר יחזקאל (פרק כד) "וַיְהִי דְבַר ה' אֵלַי בַּשָּׁנָה הַתְּשִׁיעִית בַּחֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי (הוא חודש טבת) בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ לֵאמֹר, בֶּן אָדָם! כתוב לְךָ אֶת שֵׁם הַיּוֹם אֶת עֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה, סָמַךְ מֶלֶךְ בָּבֶל אֶל יְרוּשָׁלִַם בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה".

ביום ראשון בערב ידליקו את הנר השמיני, האם למחרת (יום שני) במוצאי יום השמיני מותר לזרוק את השמן הנותר מהדלקת נרות חנוכה?


הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות - טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה נתקנה כנגד קרבן התמיד של בין הערביים,

על הנסים - חיוב הזכרת על הנסים
בתפלת ערבית של ליל חנוכה (כלומר, בשנה זו, תשע"ו, מיום ראשון בערב כד' בכסלו בערב 6.12.2015), אומרים "על הנסים" בתפלה, בתוך ברכת ההודאה (מודים אנחנו לך וכו'), וכפי שנדפס בסידורים.

דף 9 מתוך 20

9
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר