odot

גלגל השנה

ברכת השנים, מיום שני השבוע בערב, בתפלת ערבית של ליל יום ששי ז' במרחשון, נתחיל לבקש על הגשמים בתפלת העמידה, ולכן נחזור על הדינים השייכים לזה, בתוספת נופך.

דין הזכרת משיב הרוח - מתחילין לומר "משיב הרוח"
"משיב הרוח ומוריד הגשם", הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת "מחיה המתים". וכפי שמופיע בכל הסידורים.

דיני חג הסוכות

קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות.

אכילה ורחיצה ביום הכפורים מדיני יום הכפורים הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו.

עשרת ימי תשובה
בימים אלו של עשרת ימי תשובה תקנו לנו חכמים להוסיף בתפילת שמונה עשרה 7 דברים והם: זכרנו לחיים, מי כמוך אב הרחמים, המלך הקדוש, המלך המשפט, וכתוב לחיים טובים,

מנהגים השייכים לימי ראש השנה - אמרו במדרש על הפסוק (דברים ז.) "כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כה' אלהינו בכל קראנו אליו", רבי חנינא ורבי יהושע אומרים, איזו אומה כאומה זו שיודעת אופייה של אלוקיה,


כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, חסד גדול עשה ה' יתברך עם עמו ישראל, כאשר גילה להם, כי יום המשפט הוא יום א' בתשרי. (כי באמת, גם אומות העולם נדונים ביום זה, אבל אין להם ידיעה על כך, ולכן אינם מתכוננים כראוי ליום זה, ומפסידים טובה הרבה).

במשנה במסכת תענית (דף כ"ו:) אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי (בבגדי) לבן שאולין (שכולן שואלות זו מזו אפילו עשירות כדי שלא לבייש את מי שאין לה) ויוצאות במחולות בכרמים.

אכילת בשר מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר,


שמיעת כלי זמר בימי בין המצרים שמיעת מוזיקה וריקודים בימי בין המצרים
אסור לעשות ריקודים ומחולות בימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, ואפילו בלא כלי נגינה.

דף 10 מתוך 20

10
Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר