odot

שאלה: האם מותר להתפלל לה' שיעשה נס באופן שאינו על פי דרך הטבע?

 

תשובה: רצון ה' בעולם שברא, שיתנהל עולמו על פי דרך הטבע, וכפי שכבר כתבו רבותינו הראשונים (ומהם רבינו סעדיה גאון בספרו ורבינו הר"ן בדרשותיו). ורק לעתים רחוקות שינה ה' מן הטבע, כדי להראות את חיבתו לעם ישראל, ומטעמים אחרים. וכן בגמרא בתענית (כה.) מבואר שאין הקדוש ברוך הוא חפץ לשנות את המזל בנקל, אלא לעיתים רחוקות בלבד.

ובהלכה הקודמת הזכרנו מה ששנינו במסכת ברכות בתחילת פרק הרואה, שמי שהיתה אשתו מעוברת והתפלל (בזמן הריונה) שתלד אשתו בן, הרי זו תפלת שוא, מפני שהולד כבר הוא זכר או נקבה ואין להתפלל על מעשה ניסים. ובגמרא שם אמרו על לאה אמנו שנשתנה הולד שבמעיה מבן לבת, ואמרו על כך שהיה זה מעשה ניסים ואין מזכירין (בתפלה) מעשה ניסים. ולכאורה לפי כל זה אין לאדם להתפלל על מעשה ניסים.

ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל הקשה מכאן על דברי הרמ"א (בסימן קפז ובסימן תרפב) שכתב שמי ששכח להזכיר "על הנסים" בברכת המזון בחנוכה (שהדין הוא שאינו חוזר לברך) יאמר בסוף ברכת המזון, הרחמן הוא יעשה עמנו "נסים ונפלאות" כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מתתיהו בן יוחנן וכו' (וכן מובא נוסח כעין זה כבר בדברי רבינו האי גאון ובמחזור ויטרי ועוד). וקשה על הדברים, שהרי אמרו בגמרא "אין מזכירין מעשה נסים".

והסביר מרן זצ"ל בשם הגאון "בכור שור" (על מסכת שבת דף כא:) שכתב, שמלחמת בית חשמונאי שניצחו את היוונים, אף על פי שבודאי היה זה בדרך נס, מכל מקום הנס היה על פי גדרי הטבע, שהרי יתכן הדבר שינצחו מעטים אמיצי לב את הרבים אף על פי טבע. ועל נס כזה מותר להתפלל שיעשה לנו השם יתברך נס כמותו. ועוד תירץ, שדוקא לאדם יחיד אין להתפלל על מעשה נסים, אבל עבור כלל ישראל מותר להתפלל להשם אף על נסים ממש.

ולפיכך אם נדון על פי מה שכתבנו כאן, התשובה לשאלתינו היא, שמותר להתפלל עבור נס הנעשה על פי גדרי הטבע אף על פי שרחוק הדבר על פי הטבע שיעשה כן. וכן מותר להתפלל אף על נס גמור עבור כלל ישראל, אבל עבור אדם יחיד אין להתפלל על נס גמור. ולכן מותר להתפלל לה' שישלח רפואה שלימה לחולה, אף על פי שלדברי הרופאים הסיכוי שאותו אדם יתרפא הוא אפסי, מכל מקום מאחר ועדיין יתכן שיקרה דבר כזה על פי הטבע, מותר להתפלל על כך. אפילו שמדובר בסיכוי רחוק מאד.

וכן כאשר באו צבאות ערב להלחם נגד עם ישראל, אף על פי שהסיכוי להנצל מידיהם היה אפסי, כי הם היו רבים ואנו מועטים, מכל מקום מותר היה להתפלל לישועת ישראל, משום שהדבר שייך לכלל ישראל ולא לאדם יחיד, וראויים הם ישראל שיעשה להם ה' יתברך באהבתו אותם נסים ונפלאות.

בברכת שבת שלום - הלכה יומית

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר