odot

סדר "התרת נדרים"

ניתן לקבל במועצה הדתית סדר "התרת נדרים" הנהוג לערוך בכל יום שישי בקהילות רבים, מודפס על דף קשיח בדפוס נאה וברור. ניתן לקבל אצל הרב חיים בן-חמו קומה 2 במעלית

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר