odot

אסיפה דחופה בלשכת הרב הראשי הגר''ח פינטו בנושא שמירה על היוחסין בעם ישראל

שמירה על היוחסין בעם ישראל:
יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן יזם אסיפה דחופה בלשכת הרה"ר הגר"ח פינטו עם רבני מחלקת הנישואין כדי למנוע חששות הלכתיים של רישום פסולי חיתון

EVNNCHYUU77

בשל חששות הלכתיים של רישום פסולי חיתון ח"ו, התקיימה ביוזמת יו"ר מועצה הדתית הרב עובדיה דהן אסיפה דחופה בלשכת הרה"ר הרה"ג רבי חיים פינטו בה השתתפו הדיין הרה"ג ר' משה אמסלם אב"ד אשדוד וכן רבני מחלקת הנישואין הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ והרה"ג ר' שלמה בן חמו ומנהלת המחלקה גב' סוזן תחי'.

הרב חיים קלמנוביץ הבהיר את הנושא מתוך פעילותו רבת השנים ברישום הנישואין, שכן הנוהל התקין הוא, כי בני זוג הנישאים כדמו"י מחזירים לאחר נישואיהם את העתק הכתובה ואישור הרב עורך החופה למחלקת נישואין, המנפיקה תעודת נישואין לבני הזוג. העתקי תעודת הנישואין נשלחים למשרד הדתות ולמשרד הפנים, ועל פי תעודות אלו קובע משרד הפנים במרשם האוכלוסין את המעמד של בני הזוג מרווקים/ פנויים לנשואים.

אולם, ע"פ דברי מנהלת מחלקת נישואין באשדוד גב' סוזן הובהר, כי בידי מחלקת הנישואין קיים מספר גדול של תיקי נישואין משנים שעברו לבני זוג שהיו אמורים להינשא כדמו"י (לאחר שאושר מועד הנישואין ונמסרה הכתובה בידי רב שאושר לעריכת החופה), אולם לא הוחזר החומר של העתק הכתובה ואישור הרב עורך החופה. וכל הנסיונות לאתר את בני הזוג ואת הרב עורך החופה - עלו בתוהו.

במקרים אלו עלול ח"ו להיגרם מצב של בני זוג שנישאו כדמו"י, ובמרשם האוכלוסין הם רשומים עדיין כרווקים, והאשה עלולה להגיש בקשה להינשא לאחר – ללא גט שזהו אסון חמור ביותר.

בפגישה החשובה צויינה לשבח תוכנת "שירת הים" - התוכנה הממוחשבת החדשה של  רישום הנישואין אשר דרכה ניתן להתעדכן על כל בני זוג שפתחו לאחרונה תיקי נישואין במחלקות הנישואין בארץ המחוברים לתוכנת מחשב זו.

בסיכומה של הישיבה הוחלט, כי בנוסף לעיון יסודי במחשוב של תוכנת "שירת הים", יש לחייב בדרישה ברורה מכאן ולהבא את כל בני הזוג והרבנים עורכי החופות להחזיר לאלתר למחלקת הנישואין אחרי החתונה את כל החומר הנדרש.

על פי המלצת הדיין הרב אמסלם  – אב"ד אשדוד הומלץ, כי בני הזוג שלא יענו לדרישה זו, יופנו לבית הדין לשם קביעת מעמדם האישי.

הגר"ח פינטו חתם את הישיבה הדחופה, כאשר בתחילה ציין לשבח את כל עובדי מחלקת הנישואין שעושים מלאכתם נאמנה באחריות גדולה יחד עם ראש המועצה הרב עובדיה דהן וסיכם, כי היות ומדובר בענין שהוא יסוד של היהדות כולה, המליץ כי יש לחזק את הענין בכל מחלקות הנישואין בארץ שבידיהם קיימים תיקי נישואין שבהם לא הוחזר החומר הנדרש, לערוך רשימה ארצית מרוכזת של כל בני זוג אלו. רשימה זו תימסר לכל רושמי הנישואין כדי שיוכלו לעכב את אישור תיקי הנישואין לכל אלו המופיעים ברשימה זו עד לבירור הענין.

אודות המועצה חדשות אחרונות אסיפה דחופה בלשכת הרב הראשי הגר''ח פינטו בנושא שמירה על היוחסין בעם ישראל

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר