odot

מילים לזכרו של הגאון הצדיק זקן חכמי מרוקו רבי יהושע מאמאן זצוק''ל שזכינו ליהנות מאורו

אחר מיטתו של ראב"ד מקודש הגאון הצדיק רבי יהושע מאמאן זצוק"ל - "עמוד התפילה"

resized DSC 4241

בליל שבת קודש נסתלק מאיתנו האי גאון וצדיק, רב רבנן, ראש אב בית דין מקודש,  מגדולי פוסקי ההלכה, גאון הענווה, נזר ופאר הדיינים, מרן הגאון הצדיק רבי יהושע מאמאן זצוק"ל שכיהן כראב"ד ורבה הראשי של מראכש, רבאט, ונהריה מלפנים, חבר בית הדין הגדול ובעל ה"עמק יהושע" ועוד.

במשך שנים רבות זכינו ליהנות מאורו ולמדנו ממנו דרך בעבודת ד', במסירות ובחביבות מופלאה, במאור פנים, בענוות חן, והאציל עלינו מברכותיו וממתיקות תורתו ומנועם הליכותיו בכל מידה נכונה.

בהזדמנויות שונות כאשר היה מבקר בעירנו אצל חתנו מכובדנו ר' דוד בן מנחם הי"ו מ"מ יו"ר המועה"ד תמיד היה מברך ומשרה אוירה מיוחדת על כל הסובבים אותו בעיקר בעת שהיה משמיע מדברי תורתו. זכינו להיכנס אצלו בביתו נאוה קודש לקראת הכנסת ספר תורה ביוזמת המועצה הדתית לזכרם ולע"נ של הנפטרים הערירים בעירנו ובעדו הזדמנויות שונות, בעיתים אלו זכינו כי נגלה לפנינו דבר מיוחד, מעבר לכל התמדתו בתורה ופסיקתו ההלכתית שהשקיע בה רבות כל ימי חייו, גם בעולם הדיינות בה כיהן כחבר בית הדין הגדול לערעורים, מה שבלט בו וכל מי שהיה סביבו זה היה עבודת התפילה שהיתה אצלו לאין שיעור כפשוטו ממש.

מיד עם כניסתו לבית הכנסת היה שוחה מעט כלפי ארון הקודש ולוקח בידו סידור. מעולם לא ראינוהו מתפלל בלא סידור תפילה, או ברכת המזון, כך עשרות בשנים, זה היה מנהג קבוע אצלו.

היה מתפלל מתחילת התפילה כשעיניו נעוצות בסידור התפילה מתחילה ועד סוף. היה מאריך בתפילה, מכיון שהיה אומר מילה במילה בנחת כמונה מרגליות.

גם בשנים האחרונות כבר שהיה מתפלל בביתו, היה מקפיד שעל שולחנו קבוע יהיה סידור תפילה, והיה מתפלל את כל התפילה ברגש ובהתלהבות ובקול רם, גם כשהיו מגיעים רבנים או מבני משפחתו שבאו מרחוק לבקרו, לא היה מתיחס בכהוא זה, כולם ידעו שבעת התפילה אין עם מי לדבר, היה תענוג מיוחד להביט מן הצד ולראות איך שהי מתפלל כאדם צעיר וכעבד העומד לפני קונו.

אני זוכר לפני כשבע שנים, הופיע כאן בעצרת התעוררות וכשהחלו בתפילת ערבית, הוא ביקש מיד סידור תפילה והתחיל להתפלל בקול רם ובהתלהבות, כשהגיעו לקריאת שמע, אמר במתינות מילה במילה כשהוא מונה את התיבות באצבעותיו בנחת.

כשהציבור גילה שהרב נמצא עימהם, מיד נגשו לנשק את ידיו אך מיד שמט את ידיו ברמזו כי כעת נמצאים בתפילה ולא נתן להתקרב אליו בעת התפילה כדי שלא להשיח דעת.

כשהיה מברך ברכת "אשר יצר" זה היה מדהים לראות איך היה עומד ועוצם את עיניו ומברך מילה במילה בנחת כעבד המתרפס לפני המלך.

 כעת עם הסתלקותו ניקח לעצמנו להתחזק בענין התפילה שחז"ל אמרו שזה דברים העומדים ברומו של עולם ובהמשך הרבצת התורה, תפילה והמוסר שמסר נפשו עליהם, בני המשפחה הדגולה ימצאו נחמה מהרה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה.

מאת: הרב עובדיה דהן - יו"ר המועצה הדתית

9800 0001

DSCF0830

DSCF1421

DSCF1440

DSCF1456

DSCF2234

אודות המועצה חדשות אחרונות מילים לזכרו של הגאון הצדיק זקן חכמי מרוקו רבי יהושע מאמאן זצוק''ל שזכינו ליהנות מאורו

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר