odot

המועצה הדתית מפרסמת מכרז מס' 2/2018 שיפוצים שלב א' במקוה אזור ו'


מכרז מס' 2/2018  שיפוצים שלב א'במקווה דב גור אזור ו' אשדוד  הזמנה להציע הצעות
המועצה הדתית אשדוד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע שלב א של עבודות שיפוץ ובניה במקוה המצוי ברחוב ירמיהו הלפרין 7 אזור ו' אשדוד (להלן: "העבודות"). מצורף לינקים להורדה בהמשך #MMM90

את נוסח המכרז המלא + תוכניות וכתבי הכמויות ניתן להוריד מהאתר האינטרנט של המועצה  הדתית בכתובת:  http://ashdodat.org

את תנאי המכרז המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז") ניתן לרכוש כנגד תשלום 1000 ₪ שלא יוחזרו במשרדי המועצה רחוב הניירטה סולד 1 אשדוד וזה החל מיום 12.3.18 עד ליום 25.3.18 .

על המציע לצרף להצעתו בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית המעצה בסך  של 50,000 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 29.6.18.

על המציעים להגיע לסיור קבלנים בשטח שיתקיים ביום 20.3.18 בשעה 10:00 במקוה.

ההשתתפות בסיור היא חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז.

את ההצעה בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצויין מכרז מס' 01/2018 ולהניח ידנית בתיבת המכרזים במועצה (רחוב הניירטה סולד 1 אשדוד) עד ליום 29.3.18 בשעה 12:00.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה רשאית לפי שיקול דעתה לפצל את המכרז וליתן את ביצוע העבודות בין מספר מציעים.
אין לשלוח הצעות בדואר
טלפון לבירורים:08-8630603 גב' עופרה.
הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

הרב עובדיה דהן
ראש המועצה הדתית אשדוד

RRR323

 

המכרז המלא והתוכניות להלן:

77 0001

 

לחץ כאן להורדה -מכרז-

 לחץ להורדה כאן - כתב כמויות -

 

 

תוכניות המקוה בניה הריסה

12JK

22JK

33JK

44JK

 

אודות המועצה חדשות אחרונות המועצה הדתית מפרסמת מכרז מס' 2/2018 שיפוצים שלב א' במקוה אזור ו'

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר