odot

לקראת חג השבועות: המועצה הדתית יחד עם ארגון 'מורשת' הפיצו את הספר "קריאי מועד" לבתי הכנסת לליל חג השבועות

המועצה הדתית הפיצה בין גבאי בתי הכנסת בעיר את הספר תיקון ליל שבועות - "קריאי מועד" הנהוג ללימוד במשך כל הלילה. בשותפות רעיון גדול ונפלא זה נטל חלק אבי אמסלם ממ"ק ראה"ע יו"ר ארגון "מורשת".

TIKUN21

הספרים מודפסים בהוצאה בהירה ומכובדת ונוחה לקריאה כשבפתח בספר מובאים ברכותיהם של כבוד ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, ראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן ואבי אמסלם ממ"ק ראה"ע.

בברכותיהם מציינים הם את המעלה הגדולה של היום הנשגב של קבלת מתן תורה שזהו ספר הספרים של העם היהודי בעולם כולו מאז היותו לעם. הזכירו את המנהג שנתפשט בכל קהילות ישראל להיות ערים כל הלילה ועוסקים בלימוד התורה כשסדר הלימוד ערוך ומאוגד בספר אחד "קריאי מועד" שנתקן ע"י המקובלים ובו נכלל תורה שבכתב ותורה שבע"פ, זוהר, תהילים וספר המצוות.

כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, מנהג תיקון ליל שבועות
פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלילה הזאת ושמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך אותם בשבעים ברכות וכתרים של עולם העליון.

הטעם שנהגו להשאר ערים כל הלילה איתא בפרקי דרבי אליעזר, רבי פינחס אומר, ערב שבת עמדו ישראל בהר סיני, ערוכים האנשים לבד והנשים לבד, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לבנות ישראל אם רוצות לקבל את התורה, שדרכם של האנשים ללכת אחר דעתן של הנשים, שנאמר (שמות יט.) כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים, ותגיד לבני ישראל, אלו האנשים, וענו כולם פה אחד, כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע.

ובאותו יום ישנו בני ישראל עד שתי שעות ביום (דהיינו בערך עד השעה שבע בבוקר), ויצא משה למחנה ישראל והיה מעורר אותם משנתם, אמר להם, עמדו משינתכם, כבר בא החתן ומבקש את הכלה וממתין לה כדי לתת להם את התורה.

ומכיוון שבעת קבלת התורה היו ישראל נרדמים כל הלילה, והוצרך הקדוש ברוך הוא להעירם, לכן צריכים לתקן הדבר על ידי שנעמוד על המשמר בלילה הזה ולעסוק בתורה.

מכל מקום אותם הנוהגים שלא ללמוד מהספר "קריאי מועד" אלא ללמוד בלילה בספר המצות להרמב"ם, ולשמוע שיעורי תורה, יש להם על מה שיסמכו, בפרט אם נראה לרבנים הנמצאים באותו מקום שהתועלת היוצאת מלימוד זה מרובה יותר, כגון אותם סדרי לימוד הנערכים במקומות שיושביהם רחוקים מן הדת, ויש לעוררם ולקרבם בדברי תורה נעימים, להטות למוסר אזניהם ובקריאת התיקון נראה שלא תצא תועלת כל כך.

וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (בספרו על הלכות יום טוב עמוד שיא), שרבים מגאוני אשכנז, ובהם הגאון ראי"ה קוק, נהגו ללמוד בליל שבועות בספר המצות להרמב"ם. וכן בבית הכנסת של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, נוהג ללמד ברבים ממדרשי חז"ל וביאורי הלכות (מלבד קריאת התיקון). ומכל מקום במקום שהציבור קוראים את התיקון מספר קריאי מועד, לא נכון לשנות מכלל הציבור, ויש לקרוא התיקון כמו שכתבו המקובלים.

גבאי ונציגי בתי הכנסת הודו מקרב ליבם לראש המועצה הדתית הרב עובדיה דהן ולאבי אמסלם ממ"ק ראה"ע על היוזמה הברוכה והחשובה אשר מקילה מאוד ועוזרת למתפללי בתי הכנסת אשר בחלקם הגדול יש מעט ספרים של התיקון וכעת ישבו כולם יחד ויעסקו בתורה בצורה מסודרת ומאורגנת.

אודות המועצה חדשות אחרונות לקראת חג השבועות: המועצה הדתית יחד עם ארגון 'מורשת' הפיצו את הספר "קריאי מועד" לבתי הכנסת לליל חג השבועות

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר