odot

הודעה בהארכת מכרז מס' '2/2018 עד לתאריך: 29/5/2018 בשעה 12:30

הודעה בדבר הארכת  מכרז מס'2/2018 עד לתאריך: 29/5/2018 בשעה: 12:30

5fdg 00333301

המועצה הדתית פרסמה מכרז מס' 2/2018 לביצוע עבודות מערכת ניקוז תת קרקעיות בבית העלמין אשדוד, כעת בוצע הארכה להגשת המכרז עד לתאריך: 29/5/2018 בשעה 12:30

מועצה הדתית אשדוד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות ניקוז תת קרקעיות בבית העלמין באשדוד (להלן: "המועצה").

את נוסח המכרז המלא + תוכניות וכתבי הכמויות ניתן להוריד מהאתר האינטרנט של המועצה כאן.http://ashdodat.org

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יחתום עליו (להלן:"מסמכי המכרז") ניתן לרכוש כנגד תשלום של 1,000 ש"ח שלא יוחזרו, במשרד המועצה - רחוב הנרייטה סולד 1 אשדוד, וזאת החל מיום: 6/5/2018  עד ליום 29/5/2018 כאמור לעיל: ב"חדשות אחרונות" כאן.

אודות המועצה חדשות אחרונות הודעה בהארכת מכרז מס' '2/2018 עד לתאריך: 29/5/2018 בשעה 12:30

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר