odot

פרסום מכרז מס' 01/19 מהמועה"ד למתן שירותי איסוף ופינוי גניזה

מסמך א' - מכרז מס' 01/19 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי איסוף, פינוי וגניזת תשמישי קדושה מבית עלמין אשדוד GNIZA - SAA

 

המועצה הדתית אשדוד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי איסוף, פינוי וגניזת כל תשמישי הקדושה המצויים בבית העלמין אשדוד.

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לקבל במשרדי המועצה, ברחוב הנרייטה סולד 2 באשדוד וזאת החל מיום 24.1.19. כן ניתן להוריד באתר המועצה הדתית:https://ashdodat.org טלפון לבירורים: 052-7622271 (הרב חיים בן חמו).

את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה עליה מצוין מכרז מס' 1/19, ולהניחה ידנית בתיבת המכרזים במועצה, רח' הנרייטה סולד 1 אשדוד, עד ליום 15.2.19 בין השעות 12:30-08:30.

אין לשלוח הצעות בדואר.

פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום ____ במשרדי המועצה.
כל מציע רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.


  הרב עובדיה דהן
יושב ראש המועצה הדתית אשדוד

 

להורדת המכרז לחץ כאן: michraz_gniza.pdf

אודות המועצה חדשות אחרונות פרסום מכרז מס' 01/19 מהמועה"ד למתן שירותי איסוף ופינוי גניזה

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר