odot

פרסום מכרז מס' 1/19 למתן שירותי הסעות ע''י מוניות

המועצה הדתית אשדוד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותי הסעות ע"י מוניות.99 0MM001

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לקבל במשרדי המועצה, רחוב הנרייטה סולד 2 באשדוד וזאת החל מיום 10.03.19 כן ניתן להוריד באתר המועצה הדתית: https://ashdodat.org /  טלפון לבירורים: 08-8630603 (הגב' עופרה אבו או הרב יוסף דריימן).


את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה עליה מצוין מכרז מס' 1/19, ולהניחה ידנית בתיבת המכרזים שבמועצה עד ליום 24.03.19 (בין השעות 12:30-08:30).

אין לשלוח הצעות בדואר.  הודעה על פתיחת המעטפות תשלח למציעים.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפצל את המכרז בין מספר מציעים.

הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

 

_________________________
הרב עובדיה דהן
יושב ראש המועצה הדתית אשדוד

להורדת תנאי המכרז,-לחץ כאן: MONIYOT-MOAZA.pdf

אודות המועצה חדשות אחרונות פרסום מכרז מס' 1/19 למתן שירותי הסעות ע''י מוניות

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר