odot

מכרז - מס' 02/19 הזמנה להגשת הצעות לאספקת תכריכין

מסמך א' - מכרז מס' 02/19 - הזמנה להגשת הצעות לאספקת תכריכים

TACHRIHIN55

המועצה הדתית אשדוד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקת תכריכים עבור נפטרים.

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים (להלן: "מסמכי המכרז") ניתן לקבל במשרדי המועצה - רחוב הנרייטה סולד 2 באשדוד וזאת החל מיום 28.3.2019. כן ניתן להוריד באתר המועצה הדתית: https://ashdodat.org /  טלפון לבירורים: 052-7622271 (הרב חיים בן חמו).

את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה עליה מצוין מכרז מס' 2/19, ולהניחה ידנית בתיבת המכרזים שבמועצה, עד ליום 11.4.2019 בין השעות 12:30-08:30.

אין לשלוח הצעות בדואר.

פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי המועצה והמציעים יזומנו לישיבה זו.
כל מציע רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.


הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

_________________________
הרב עובדיה דהן
יושב ראש המועצה הדתית אשדוד

 

תנאי המכרז להורדה, לחץ כאן: TACHRIHIN.pdf

אודות המועצה חדשות אחרונות מכרז - מס' 02/19 הזמנה להגשת הצעות לאספקת תכריכין

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר