odot

האדמו"ר מקאליב זצוק"ל מחזק את יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן ואת הפעולות הברוכות

אוד מוצל מאש, כבו"ק האדמו"ר מקאליב זצוק"ל, אוהבן של ישראל ומנציח את ששת מליון הקדושים במשך כל ימי חייו, מקים ומחולל הרעיון 'בר בי רב דחד יומא' שקירב המונים לתורה ואמונה המועצה הדתית זכה לקבל את ברכותיו בהקמת מקוואות הטהרה בעיר

DSCFKALI2430

בקרב כל בית ישראל בארץ ובתפוצות מכל העדות והחוגים, ירד אבל גדול  עם היוודע הבשורה המרה על הסתלקותו של כבו"ק הרה"ק האדמו"ר מקאליב הגאון הצדיק רבי מנחם מנדל טאוב זצוק"ל, נצר לקדושי עליון, ונין ונכד בן אחר בן, דור שישי להרה"ק האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מקאליב זיע"א ראש שושלת חסידות קאליב בהונגריה. האדמו"ר זצ"ל היה שריד אוד מוצל מאש ששרד את חורבן יהדות אירופה ועבר 22 מחנות ההשמדה בהם ראה את המוות כל רגע ובחסדי ה' ית' ניצל מהתופת, ומאז לא נח רגע עד אחרית ימיו וכוחותיו שעמדו לו לעשות נחת רוח לה' ית' ולקדש שם שמים בקרב כל עם ישראל בכל מקום שהם במפעלים הכבירים שהקים ובראשם רעיון "בר בי רב דחד יומא" שבהם השתתפו עד כה מאות אלפי יהודים במשך למעלה מ-40 שנה.

נתבקש לישיבה של מעלה מעוטר בתורה ובמעשים טובים וקירוב המוני יהודים לתורה, והוא בשנת התשעים ושש לחייו המפוארים ביום ראשון בבוקר. קהל המונים בראשות מרנן ורבנן גדולי התורה, אדמו"רים, ראשי ישיבות, רבנים, מקרבי רחוקים, אישים נכבדים וקהל חסידים ואנשי מעשה, ליווהו בדרכו האחרונה למנוחות ועם דמדומי חמה נטמן בהר המנוחות בסמוך ונראה לציונו של האדמו"ר רבי אהרון מבעלזא זצ"ל שהיה קשור עימו.

הסתלקותו חתמה היסטוריה של צדיק נערץ, אשר כל ימיו מסר נפשו להנחיל אמונה ואהבת ה' לעם ישראל, על כל חוגיו גם כאלה שעדיין היו רחוקים מאוד ממורשת אבות.

מאמר הרב עובדיה דהן - יושב ראש המועצה הדתית

אודות המועצה חדשות אחרונות האדמו"ר מקאליב זצוק"ל מחזק את יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן ואת הפעולות הברוכות

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר