odot

הכנסת ס"ת לע"נ הרב שמעון כהן זצ"ל במעמד רבנים חשובים

אשורר שירה לכבוד התורה: ספר תורה מהודר לזכרו של הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל מרבניה הותיקים של אשדוד לישיבה הגדולה "נחלת ישראל"

STT21 1

במעמד מיוחד ומרגש התקיים מעמד הכנסת ספר תורה שהוכנס ברוב פאר והדר לישיבה גדולה "נחלת ישראל" שנכתב לע"נ של הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל ממקימי עולה של תורה הראשונים בעיר, מיסד המוסדות "תהילה לדוד" והישיבה לצעירים "תורה אור" ורב שכונה רובע א' במשך עשרות בשנים.

את היוזמה הברוכה של כתיבת ספר התורה יזם וארגן ר' חנניה אזולאי הי"ו ממוקירי זכרו של הרב זצ"ל.

מעמד כתיבת האותיות התקיים בבית הגר"ש כהן זצ"ל ברובע ז' במעמד רבני ואדמור"י העיר ויו"ר המועצה הדתית הרב עוביה דהן. עם סיום כתיבת האותיות ותפירת היריעות והכנסת ספר התורה לארגז מוכסף ומפואר בבחינת 'זה ק-לי ואנווהו', יצאו בתהלוכה בשירה ובריקודים לכבודה של תורה במרכז רחובות רובע ז'.

בלטו בתהלוכה תלמידי השיבה לצעירים "תורה אור" יחד עם רבני הישיבה שרקדו ופיזזו כל העת במעגלים לכבודה של תורה.

בהגיעם לרחבת הישיבה "נחלת ישראל", ראש הישיבה הגר"י אמסלם והבחורים פתחו בריקודים ומעגלים, כשילדי החמד מנופפים בלפידים מוארים. לאחר אמירת מזמור לדוד וימלוך ד' כנהוג, הוכנס ספר התורה להיכל הקודש.

לאחר מכן התקיימה סעודת מצוה באולם חדר האוכל שע"י הישיבה כשבמהלכה נשאו דברי תורה וברכה מפי רבנים חשובים לכבוד המעמד.

המשגיח הרה"ג ר' דרור ויצמן פתח בדברים נרגשים על המעמד הנשגב של כתיבת ס"ת והכנסתו לישיבה, הגר"י אמסלם ר"י "נחלת ישראל" שבדבריו עמד על דמותו התורנית של הגאון רבי שמעון כהן זצ"ל אשר לו זכות ראשונים בצביונה הרוחני של העיר באזורים הותיקים בהפרחת השממה בהרבצת תורה, בקירוב רחוקים שפעל במסירות רבה במשך כל ימיו. בדבריו הודה לאוהב תורה ולומדיה ר' חנניה אזולאי שהיה ממוקיריו ומשומעי לקחו במשך שנים רבות.

הרב אבשלום כהן רו"מ "תהילה לדוד" נשא דברים והזכיר מדברי תורתו של אביו זצ"ל בענין מעלת מצוות כתיבת ספר תורה, את המעמד חתם הרה"ג ר' יעקב כהן ר"י "תורה אור" שבדבריו הזכיר את הידידות הותיקה של התורם ר' חנניה אזולאי להגר"ש כהן זצ"ל כאשר מאז הסתלקותו בכל בוקר לאחר התפילה ולימוד 'חק לישראל', שואל את עצמו מה אוכל לפעול ולעשות היום לטובת נשמתו של מורי ורבי הגר"ש כהן זצ"ל? וכבר זכה לעשות פעולות נשגבות ולכתוב ספרי תורה לע"נ וכאן המקום להודות לר' חנניה הי"ו בשם המשפחה ובשם הישיבה על הזכות הגדולה היום במעמד הכנסת ספר התורה המהודר להיכל התורה כאן.

בתום המעמד, ננעל ערב קדוש ונשגב זה מתוך תחושה עילאית וחיזוק על מעלת ערך וסגולת התורה הקדושה עם דמות גדולה וחשובה זו, אשר וודאי תיחרט בלבם של כל המשתתפים הרבים לעוד זמן רב.

STT21 2

STT21 4

אודות המועצה חדשות אחרונות הכנסת ס"ת לע"נ הרב שמעון כהן זצ"ל במעמד רבנים חשובים

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר