odot

פרסום מכרז מס' 3/2019 : לביצוע עבודות בבית העלמין אשדוד

מסמך א' - מכרז מס' 3/2019 לביצוע עבודות להכשרת דרכים פנימיות וניקוז בבית העלמין אשדוד - הזמנה להציע הצעות

7888QWE

המועצה הדתית אשדוד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות להכשרת דרכים פנימיות וניקוז בבית העלמין אשדוד (להלן: "העבודות").

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש כנגד תשלום של  1,000 ₪ במשרדי המועצה - רחוב הנרייטה סולד 1, אשדוד. וזאת החל מיום 1.7.2019  טלפון לבירורים: 08-8630603 (הגב' עופרה אבו).

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית עצמאית בסך של 30,000 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 30.9.19.

סיור מציעים יתקיים ביום 11.7.19 שעה 10:00.
ההשתתפות בסיור היא חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. הסיור יצא מבניין המועצה, רחוב הנרייטה סולד 1, אשדוד.

את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוין –מכרז מס' 2019 / 03  ולהניח ידנית בתיבת המכרזים במועצה עד ליום 23.7.19 בין השעות 09:00-13:00 בלבד.

אין לשלוח הצעות בדואר.

הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

________________
הרב עובדיה דהן
ראש המועצה הדתית אשדוד

אודות המועצה חדשות אחרונות פרסום מכרז מס' 3/2019 : לביצוע עבודות בבית העלמין אשדוד

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר