odot

פרסום מכרז מס' 4/2019 עבודת מיזוג אוויר בבית העלמין

מסמך א' - מכרז מס' 4/2019 לביצוע עבודות להתקנת מערכת מיזוג אויר באולם ההספדים בבית העלמין אשדוד הזמנה להציע הצעות

MAZ11

המועצה הדתית אשדוד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אויר באולם ההספדים בבית העלמין אשדוד (להלן: "העבודות").

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש כנגד תשלום של  1,000 ₪ במשרדי המועצה - רחוב הנרייטה סולד 1, אשדוד.
טלפון לבירורים: 08-8630603.

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית עצמאית בסך של 15,000 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 26.8.19.

סיור מציעים יתקיים ביום 14.07.19 שעה 11:00.
ההשתתפות בסיור היא חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. הסיור המפגש יתקיים בבית העלמין באשדוד רח' משה סנה

את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוין –מכרז מס'  04/2019  ולהניח ידנית בתיבת המכרזים במועצה עד ליום 21.7.19 בין השעות 09:00-13:00 בלבד.

אין לשלוח הצעות בדואר.

הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

________________
הרב עובדיה דהן
ראש המועצה הדתית אשדוד

אודות המועצה חדשות אחרונות פרסום מכרז מס' 4/2019 עבודת מיזוג אוויר בבית העלמין

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר