odot

הילולא מרכזית לאור החיים הק' במעמד רבה של ירושלים

"מי שקובע עצמו בלימוד האור החיים זוכה לסגולות וישועות" אמר מרן הראש"ל הגרש"מ עמאר רבה של ירושלים בהילולת האור החיים הקדוש

OR CHAYUM 4
 

למעלה מאלף איש פקדו את אולם 'זמורה' באשדוד שם נערכה הילולת "אור החיים" הקדוש ע"י הרה"ג ר' ברק בן ניסן ראש הכוללים ללימוד באור החיים הק'. במעמד הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית קיבל את ברכתו של מרן הראש"ל הגר"ש עמאר להמשך הרחבת גבולות הקדושה והטהרה וחיזוק וביצור הדת בעיר.

במעמד נשא דברים מרן הגר"ש עמאר והרחיב במעלת לימוד בספריו של האור החיים הקדוש, ועל כך שזכה והיה בבחינת משיח.
 
"היו לומדים את האור החיים בפחד ורעדה. הוא כתב באחד ההקדמות שלו, בכדי שלא יבוא כל אחד ויקרא ויתחיל לחלוק. אמר, מי שיבוא לחלוק אני יעקוץ אותו וזה גרם שהיו מפחדים לחלוק, ויש כאלה שאף פחדו ללמוד עד שבא חכם שאחריו רבי דוד פרדו והוא אמר שהוא יפרש את דבריו והוא ערב לכך, האור החיים לא יתכווין לא לחלוק כלל, כך היא דרכה של תורה, אלא אמר שאם אדם ילמד ולא יעיין טוב ויזלזל ויחלוק אני יעקוץ. אבל אם אדם ילמד ויעיין עד שידו מגעת ויחלוק אני ערב לו שלא יקרה כלום". אמר הראשון לציון.

בדבריו הביא מעשה נורא על ראש ישיבת מיר הגאון רבי חיים שמולאביץ זצ"ל שרצה לחלוק על דבר מסויים באור החיים הקדוש.

"היה פה בירושלים גדול הדור רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר. היו מגיעים מכל הישיבות לשמוע אותו, וסיפרו לי המשפחה שפעם היה נראה לו לחלוק על איזה דבר באור החיים והיה משתהה שלושה חודשים. אחרי שלושה חודשים אמר בשיחה, תראו האור החיים אומר כך וכך וזה שלושה חודשים שחשבתי לחלוק עליו ולא העזתי וכל יום אני חוזר על דבריו והיה נראה לי שאני צודק. היום אחרי שלושה חודשים הלכתי לציון שלו ובקשתי מחילה ואז עכשיו אני אומר מה שנראה לי ואמר זאת בפחד וברעדה". סיפר רבה של ירושלים והוסיף "הלוואי שנבין את דברי האור החיים הקדוש. מי שקובע עצמו בלימוד הזה זוכה לסגולות ולישועות גדולות".

לאחר דבריו ערך מעמד קבלת עול מלכות שמים ותפילת הרש"ש להצלחת עם ישראל. לאחר מכן הדליק את הנר המרכזי לע"נ בעל ההילולא אור החיים הק'.

את המעמד חתם בדברים נלהבים הרה"ג ר' ברק בן ניסן ראש הכוללים ללימוד אור החיים הק' שציין את ההתרחבות בעם ללימוד אור החיים הק' וניסים גדולים שרבים נושעו בזכות לימוד בספרו הקדוש. בסיום דבריו הודה נרגשות לכל ראשי הכוללים בסניפים הרבים ברחבי הארץ המחזקים את לימוד תורת אור החיים הק'.

אודות המועצה חדשות אחרונות הילולא מרכזית לאור החיים הק' במעמד רבה של ירושלים

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר