odot

לקראת ראש השנה: דברי חיזוק של הרב הראשי רבי חיים פינטו שליט"א לתושבי העיר

נצבים אנו בפתחם של הימים הנוראים, ימי הדין והמשפט, הימים בהם יושב בורא עולם על כסא מלכותו, וכבקרת רועה עדרו מעביר לפניו כל בריות תבל.

RR2E45Q

בפלס של מעלה שוקל ומודד מעשיו של כל אחד, קטון כגדול, מעיין ומכריע דינו אם לזכות ושפע טובה או לא, וחותך חיים לכל חי.

"סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי" (תהלים קיט,קכ). במילים קצרות אלו מביע מלכנו החסיד את חששו ויראתו מפני משפט מלכו של עולם. פחד ויראה אופפים את כל מי שיראת השם נוגעת ללבבו, החשש מפני המשפט הנורא מקשה את בשרם כמסמר, מעמיד שערותיהם, וצמרמורת חולפת בכל גופם מאימת המשפט. אמנם, יראה זו מבורכת היא, בהיותה ממריצה את האדם לעזוב חטאיו, וגורמת לו להשליך אחרי גוו את מעשיו המקולקלים, ולהמיר את דרך החטאים בדרך הישר. וכפי שכתב בחובות הלבבות (שער התשובה פ"ה): "עזיבתו העבירות אחר יכלתו עליהם והזדמנותם לו, לא ימנע מלעשותם כי אם מיראת עונש הבורא, כמו שנאמר: סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי", עכ"ל.

שמעתי בשם אחד המשגיחים בישיבות נובהרדוק, שהיה נושא משלו בחודש אלול לאמור:

משל למה אנו דומים, לאדם שעלה על האנייה באנגליה בדרכו לארץ ישראל, בהיותם בלב ים נודע לו כי טעה טעות גדולה! בשוגג עלה על אנייה הנוסעת לאמריקה!

האיש נבהל מאד, והחל לצעוד במרץ לצידו השני של הסיפון, אותו צד שכיוונו לארץ ישראל...

צחקו הנוסעים, ואמרו לו: שוטה שבעולם, את האנייה אתה צריך להחליף!

מורי ורבותי! לצערנו הרב, גם אנו דומים לאותו נוסע!

כשאנו עומדים ומסתכלים על מצב הדור, אמת, מחד גיסא, ברוך השם ספסלי בית המדרש הולכים ומתרבים, ועימם גם בציבור הכללי יש התעוררות מסוימת, ובכל יום מתווספים שומרי תורה ומצוות, איש איש לפי דרגתו, אך מאידך גיסא, כאשר מחפשים תמימות, אמת, עומק, כנות, רצינות, קשה למצוא.

בזיכרוני חקוקות היטב, אותם דמויות שזכיתי לגדול ביניהם לפני למעלה מששים שנה, במרוקו ארץ מולדתי. אלה היו יהודים שאפפה אותם תמימות טיפוסית, תמימות שבנתה אהבה אמיתית בין איש לרעהו ללא מחיצות, והביאה כבוד ומורא בין אב לבנו. כנות, רצינות, ומסירות נפש שגרמו להסתפקות במועט הגשמי, והביאו לדרישות מופלגות בלימוד התורה וקיום מצוותיה. כל אלה חלפו פרחו מן העולם. ולצערנו, במקומם באו, חשדנות הדדית, צרות עין וקנאה איש ברעהו, מלווים בזלזול וחוסר יחס לזקני העם. במקום ואהבת לרעך, בא ואהבת לעצמך, ועימה, רדיפה בלתי פוסקת אחר מנעמי תבל, הגורמת בהכרח לרפיון וחוסר שימת לב בקיום מצוות התורה.

על כן אחי ורעי, בימים הקדושים הללו, ימי הרחמים והסליחות, הימים בהם הקב"ה שט בעולמו, ומחפש אחרינו, רוצה בתשובתנו, עלינו לפתוח את הלב, כי לא די לנו באיזה תיקון קל פה ושם, אלא את האנייה אנו צריכים להחליף!

עלינו לבנות ולהקים סולם ערכים יהודי אמיתי, סולם יציב המושתת על ערכי התורה הקדושה בלבד. סולם שבסיסו: אמת, כנות, תמימות, ועין טובה. סולם שיעמיד במקומו הנכון את הערך של בין אדם לחברו, וכבוד לזולת. ישים דגש על הסתפקות במועט, וריסון התאוות. ובראש ובראשונה יחזיר את עטרת לימוד התורה וקיום המצוות למקומו הראוי. זו הדרך היחידה לשיפור מצבנו הרעוע כל כך. ובפרט בימים אלו אשר ארצנו הקדושה עוברת טלטלה עזה כל כך. כל איש עומד ומשתומם מה ארע כאן, איך כל אושיות המדינה מתמוטטים כבנין קלפים זה אחר זה, ואין איש יודע מה ילד יום. אין לאף אחד פתרון, לא קצר ולא ארוך. אין דמויות, ואין אישים, והכל חוששים לאן פנינו מועדות.

אולם לנו שומרי התורה המאמינים בבורא עולם, יש כיוון ברור, "לכו ונשובה אל ה' ", רק הוא יושיענו ישועת אמת, ישועת עולם. גם אם אין אנו יודעים איך יושיענו, אבל ברור לנו שרק הוא ברחמיו הרבים יגאלנו שנית, ולכך אנו מצפים.

לכן עלינו להחליף את הדרך, לעבור לדרך התורה והמצוות, לשפר את המעשים, לדקדק בהם היטב, לחפש ולבקש אחר יראת שמים כנה ואמיתית. כך נזכה לחיים טובים יותר, לאושר רוחני, ולהצלחה בכל תחום, וכך נזכה כולנו יחד להיכתב ולהחתם בספרן של צדיקים גמורים, לחיים טובים ולשלום, אמן.

אודות המועצה חדשות אחרונות לקראת ראש השנה: דברי חיזוק של הרב הראשי רבי חיים פינטו שליט"א לתושבי העיר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר