odot

הכנה לקראת יום הכיפורים

הכנה ליום הכיפורים - כניסת הצום: 17:58 צאת הצום: ר"ת 19:30 YUD99 88

*נהגו באשמורת הבוקר לקיים מנהג "פדיון כפרות"
*מצוות היום להרבות ב'אכילה ושתיה'
*מנהג יפה לטבול ב'מקוה' לכבוד קדושת היום
*לבקש 'סליחה ומחילה' מכל מי שנראה ולפייס
*סעודה מפסקת אוכלים 'חגיגי' ובסיומה 'יצחצח שיניים'
*האישה תברך 'להדליק של יום הכיפורים'
*נועלים 'נעלי בד או גומי', נעלי עור - אסור
*להכין נר נשמה של '26 שעות' כדי שיוכלו להעביר ממנו אש להבדלה במוצאי יום הכיפורים
*להתעטף 'בטלית' בברכה לפני כל נדרי אפשר עד שעה: 6:18
*מצווה ללבוש בגדים נאים ונקיים ביום כיפור, וכן פורסים מפה יפה על שולחן, כמו בשבת קודש
*ילד מגיל 13 חייב בתענית ילדה מגיל 12
*אסור להתרחץ ו'אפילו להניח אצבע במים'
*מברכים ברכת 'שעשה לי כל צורכי' כרגיל
*נטילת ידים קודם אשר יצר, רק 'עד פרקי האצבעות'
*כהנים נוטלים ידים 'כרגיל' ללא שינוי
*חולה ויולדת וזקן, יש לשאול רב קודם יום הכיפורים כיצד יתענו
*מותר 'ומצוה להריח בשמים' כדי להשלים למאה ברכות
*עדיף להתפלל מוסף עוד לפני חצות היום, 12:34
*במוצאי הצום אין לאכול או לשתות 'קודם שיבדיל' ומי שצמא מאוד, מותר לו לשתות אף קודם שיבדיל
*צאת הצום: לדעת רבינו תם: 7:30 (רגיל 6:52)
*בהבדלה מבדילים על כוס יין, מברכים בורא מאורי האש 'רק על נר שהיה דלוק מערב יום הכיפורים'.

בברכת גמר חתימה טובה ושיתקבלו התפילות ברחמים וברצון

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר