odot

הצלחה כבירה בהתעוררות הציבור "על כבוד בית הכנסת והשקט בשעת התפילה"

בבתי כנסת בכל רובעי העיר העלו את נושא "מורא מקדש" בדרשות הרבנים במבצע של המועצה הדתיתSHLET TFILA P

בתמונה: הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה"ד מציג בפני הרה"ר את

התעודה המפוארת שהעניקה המועצה"ד לבתי הכנסת

בשבת האחרונה ניכרה התעוררות גדולה בבתי כנסת רבים בכל רחבי העיר בעקבות היוזמה מבורכת מבית המועצה הדתית אשר יצאה במבצע כללי על "שמירה מפני שיחת חולין בבתי הכנסת בשעת התפילה" – חיזוק אשר נתקבל בעצתם ובהכרעתם של רבני ואדמור"י עירנו עקב מקרים ואסונות קשים שפקדו את העיר לאחרונה.

חיזוק בנושא זה יבטיח לכולנו חיים יותר רגועים, כמובא בדברי רבותינו. לאחרונה אף מתפרסמים סיפורי ישועות מפעימים למתחזקים בזה, אין זה כי אם סימן משמים ע"כ הוחלט להציף את הנושא להושיע את כלל ישראל.

גם הדור הצעיר לוקח חלק בלתי נפרד במבצע חשוב זה, בהקפדה  על כבוד בית הכנסת והתפילה שלא לדבר במהלך התפילה מתחילה ועד סופה. ילדים אשר ישתתפו במבצע במשך חודש שלם, יזכו להשתתף בהגרלה נושאת פרסים.

לשם כך, המועצה הדתית הנפיקה שלט ענק איכותי ומרהיב עין כשבכותרת נכתב באותיות גדולות "בבית כנסת זה לא מדברים בשעת התפילה!". בשלט זה מובא קריאת קודש של רבני ואדמור"י העיר כי לא עת לחשות ומעל הכל ראינו לעמוד על נפשנו ולחזק חיזוק כללי בענין כבוד בתי הכנסת ובתי המדרש שהם מקום השכינה ובאם מזלזלים בכבודם אזי נעשה חרון אף ח"ו ובפרט בעוון דיבור בתפילה שזה גרמא לצרות רבות, על כן יש להתחזק, לשמור על מורא מקדש ושלא ידברו שיחת חולין בכל שעת התפילה.

לשמחתם של רבני ואדמור"י העיר, הענין התקבל בקורת רוח ובברכה רבה בקרב כל הקהילות העדות והחוגים שאכן העלו את הנושא בדרשתם בבית הכנסת ואף פנו למועצה הדתית ובקשו את השילוט המפואר בנושא "מורא מקדש" כדי לתלות בבית הכנסת ובבית המדרש כדי לעורר את ציבור המתפללים.

בנוסף, המועה"ד חילקה לבתי הכנסת "מי שבירך" שתיקן בעל התוספות יום טוב בשעתו לברך את כל מי ששומר פיו ולשונו שלא לדבר בעת התפילה, וכן שלט גדול עליו יחתמו מתפללי בית הכנסת שיקבלו על עצמם בלי נדר שלא לדבר בשעת התפילה.

מעתה נזהרים בכבוד היכלו של המלך ואף מעירים לפורצי גדר, וכמו שאמר בדרשתו הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו ב'תיקון כרת': "אם אנו באמת אנשים יראים, ויש לנו אמונה בהקב"ה, הדבר הראשון הוא שצריך לעשות, שימנע את עצמו ואת חבירו שלא ידבר בבית הכנסת וכ"ש דברי ליצנות, וסיים בברכה שבזכות שנקבל על עצמנו בכל בית כנסת לשמור על כבוד וקדושת בית הכנסת משיחה בטלה, נזכה לברכה לאורך ימים ושנות חיים ובריאות".

אודות המועצה חדשות אחרונות הצלחה כבירה בהתעוררות הציבור "על כבוד בית הכנסת והשקט בשעת התפילה"

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר