odot

פרסום 2 מכרזים שע"י המועה"ד - עבודות בבית העלמין אשדוד 1/20 2/20

מכרז מס' 1/20 - לעבודות חפירה ובניית קברים בבית העלמין אשדוד,  מכרז מס' 2/20 - לביצוע  עבודות כלליות בבית העלמין העלמין אשדודMICH-2020

הזמנה להציע הצעות

המועצה הדתית אשדוד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות חפירה ובניית קברים ולאספקת אלמנטים לקברים בבית העלמין באשדוד (להלן: "העבודות").

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה ידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז") ניתן לרכוש בעבור סך של  1,000 ₪ שלא יוחזרו, במשרדי המועצה, רחוב הנרייטה סולד 1 באשדוד. החל מיום 13.2.2020 כן ניתן להוריד כאן באתר המועצה הדתית: https://ashdodat.org  /  טלפון לבירורים: 08-8630603 (גב' עפרה בן אבו)

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית המועצה בסך של 20,000 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 27.5.2020.

המועצה הדתית אשדוד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות כלליות בבית העלמין  העלמין באשדוד (להלן: "העבודות)

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה ידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז") ניתן לרכוש בעבור סך של  1,000 ₪ שלא יוחזרו, במשרדי המועצה, רחוב הנרייטה סולד 1 באשדוד. החל מיום 13.2.2020 כן ניתן להוריד כאן באתר המועצה הדתית: https://ashdodat.org   /  טלפון לבירורים: 08-8630603 (גב' עפרה בן אבו)

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית המועצה בסך של 20,000 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 27.5.2020.

סיור קבלנים יתקיים ביום 23.2.2020 שעה 10:00. ההשתתפות בסיור היא חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרז. הסיור יצא מבניין המועצה, רחוב הנרייטה סולד 1, אשדוד.

את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע יש להגיש במעטפה סגורה עליה מצוין –מכרז מס' 1/20 ולהניח ידנית בתיבת המכרזים במועצה, רח' הנרייטה סולד 1, אשדוד, עד ליום  27.2.2020  בשעה 12:00.
המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפצל את המכרז בין מספר מציעים.

אין לשלוח הצעות בדואר.

הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

________________
הרב עובדיה דהן
ראש המועצה הדתית אשדוד

בבקשה, כאן ניתן להוריד את תנאי המכרז והמסמכים:

מכרז מס' 1/20 "עבודות חפירה ובניית קברים", להוריד כאן: MICH-20201-20.pdf

מכרז מס'  2/20 "ביצוע עבודות כלליות בבית העלמין", להוריד כאן: MICH-20202-20.pdf

 

אודות המועצה חדשות אחרונות פרסום 2 מכרזים שע"י המועה"ד - עבודות בבית העלמין אשדוד 1/20 2/20

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר