odot

הרב הראשי הגר"ח פינטו נשא דברי חיזוק והתעוררות ב"חשיבות וקדושת בית הכנסת"

עם ההוראה של משרד הבריאות כי ניתן לחזור ולהתפלל בתי הכנסתלאחר תקופה ארוכה של צער וכאב שבתי הכנסת ובתי המדרש היו סגורים והתפללו בבתים או ברחובה של עיר,T KA34 850

הרב הראשי לאשדוד הגה"צ רבי חיים פינטו נשא דברים קצרים ומעוררים בנושא "חשיבות וקדושת בית הכנסת"

מורי ורבותי קהל קדוש ונכבד!
בגמרא (סוטה ט) רבי סימון בשם רבי שמעון בר אבא אמר, כל המידות בטלו, מידה כנגד מידה לא בטלה, עברנו מצב שהציבור היה אסור שיהיה ביחד ונאמר (משלי יד' כח') בְּרָב עָם הַדְרַת מֶלֶךְ נתנו מהשמים מידה כנגד מידה, אין ברוב - אין הדרת מלך.

זה סימן למידה כנגד מידה שלא כיבדנו את מלכנו בבית מדרשו, דהיינו בבית כנסת ובבתי מדרש ודיברנו דברים בטלים במקום בו שוכן כבוד שמים, אז נלקחה מאיתנו האפשרות לקיים את מה שנאמר ברוב עם הדרת מלך.

מונעים מאיתנו לנשק ספר תורה, זה גם מידה כנגד מידה, שדברנו דברים בטלים בזמן קריאת התורה, והעילבון של הספר תורה,  זה מידה כנגד מידה שלא רוצה שננשק אותו.

הגמ' (ברכות דף ו:) בשעה שהקב"ה מגיע לבית הכנסת ולא מצא עשרה – מיד כועס. מה הפירוש? יכולים להיות בבית הכנסת 500 אנשים, אך בוחן ליבות וכליות שהוא הקב"ה, יודע מחשבות בני אדם, יודע מי בא לבית הכנסת להתפלל, או  מי בא לדבר, או מי בא לחשוב מחשבות אָוֶן, הוא רואה שאין עשרה שחושבים על התפילה, אומנם יש 500 איש, אבל אין עשרה שמתפללים וכל אחד בעיסוקיו וחכמים אמרו, במקום שהמחשבה נמצאת - שם נמצא האדם.

ולבסוף מסיימים בפסוק (תהילים יט' טו'): יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי. חותמים ביִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי, הכוונה פיו אמר, אבל איפה המחשבה שלו? איפה וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ? לכן צריכים להתפלל כשבאים לבית הכנסת, הדבר הראשון שצריכים לחשוב שאנחנו באים להתפלל, באים להיחלות פני מלכנו ולהיות דבוקים בתפילה, מתחילת התפילה ועד סופה.

הקב"ה ישמור אותכם יזכה אותכם, יתן לכם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם וכפי שידוע שתכונות של האדם נקבעים לפי הרצונות שלו, כל טוב.

אודות המועצה חדשות אחרונות הרב הראשי הגר"ח פינטו נשא דברי חיזוק והתעוררות ב"חשיבות וקדושת בית הכנסת"

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר