odot

הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות אוקטובר 2019

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.Screenshot  1 - SHAR

•Â Â   מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.  
•Â Â   התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה.
•Â Â   לאחר פרסום התכנית השנתית באתר האינטרנט יש לשלוח קישור אליה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים, לדוא"ל: ."> כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת .
•Â Â   על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2020). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2019).
•Â Â   התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.     
•Â Â   על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן:
o    העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית
o    ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות
o    פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
o    תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)
•Â Â   לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס' 9ג לחוק (ראו נספח).
•Â Â   מרכזי "תעסוקה שווה" של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכנית השנתית. השירות הינו  ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד' להלן.

Screenshot  1

Screenshot  2

Screenshot  3

Screenshot  4

Screenshot  5

אודות המועצה חדשות אחרונות הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות אוקטובר 2019

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר