odot

קורס ל"תקיעת שופר" ע''י המועצה הדתית בארבעה מוקדים בעיר

בצל התחלואה: המועצה הדתית מקיימת קורס הלכות "תקיעת שופר" הלכה למעשה 'חינם' לבעלי התוקעיםIMSOPARG 4938

הרב עובדיה דהן: "השנה אנו זקוקים לבעלי תוקעים רבים היות ומתפללים רבים מקיימים מניני חצרות, ניתן להשאיל שופר מהודר מהמועצה הדתית"

עקב התפרצות הנגיף והעליה בתחלואה לאחרונה והנחיות משרד הבריאות בצמצום מס' המתפללים בבתי הכנסת, המועצה הדתית נערכת לקראת התפילות לימי ראש השנה כשהמונים יגיעו לשמוע את קול השופר לבתי הכנסת ולחצרות במרחב הפתוח, לשם כך התקיימו קורסים בחינם ללימוד תקיעת השופר כהלכה ובצורה מדוייקת וכן מצד הידע והפרקטיקה, הקורסים התקיימו בארבע מקומות בעיר לרווחת המשתתפים בעלי התוקעים.

בשיעור הראשון שהתקיים השבוע, השתתפו עשרות בעלי תוקעים בשופר עם השופר האישי שלהם בשיעור שנמשך כשעתיים אותו העביר במקצועיות וביסודיות הרה"ג ר' חיים בן-חמו מרבני המועצה הדתית תוך כדי הדגמה בתקיעת השופר. למשתתפים חולקו "קונטרס תקיעה בשופר הלכה למעשה" שאותה ערך בשעתו הגאון רבי סעדיה אריבי זצ"ל חבר לשכת הרה"ר רב מחלקת הנישואין והמקוואות וממניחי יסודות הקדושה והטהרה בעירנו, שהוא בעצם עורר את נושא לימוד "תקיעת השופר כהלכה" במיוחד לבעלי התוקעים.

לאחר סיכום ההלכות, הרב חיים בן-חמו הדגים את התקיעה בשופר תוך כדי שתוכנה מיוחדת ממוחשבת הקליטה את התקיעות וכך ניתן  לראות את הקולות על גבי מסך ענק בסימן כעין 'סיסמוגרף' אם הם נעשו כדין עם החילוק המתאים של זמן התקיעה, השברים והתרועה, וההפסקות שביניהם.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית נשא דברי ברכה ואמר, כי בעקות המצב הרחבנו את הקורסים לארבעה שיעורים ויותר כדי להקל על המשתתפים, והביע את שמחתו לנוכח ההיענות הגדולה של בעלי התוקעים אשר לוקחים על עצמם אחריות ובאים ללמוד בעיון את ההלכות וזאת לאור לקחי העבר, בהם הוכח כי באמצעות הלימוד ובדיקת התקיעות מול תוכנת מחשב המיוחדת, נמנעים מלחרוג מעיקרי ההלכה.  

בהזדמנות זו פנה הרב עובדיה דהן בבקשה לבעלי התוקעים, היות שאנו נמצאים השנה במצב חירום עם הגבלות מס' הבאים לבית הכנסת, על כן  מי שבאפשרותו לתקוע עבור אותם אלו שאין באפשרותם לשמוע קול שופר מכל סיבה שהיא, שיצרו קשר עם הרב חיים בן-חמו במועצה הדתית טל':08-8630607 כדי לזכות את אותם אלו בשמיעת קול שופר בראש השנה. הרב דהן הודיע לגבאֵי בתי הכנסת כי השנה המועצה הדתית רכשה שופרות איכותיים למי שאין להם שופר, אותם ניתן להשאיל במשרדי המועצה.

יצויין, כי משתתפי הקורס אשר הצליחו לעמוד בכור המבחן ותקעו כהלכה, קיבלו 'תעודה' לשנת תשפ"א.

בסיום הודה בחביבות רבה להרב חיים בן-חמו המתמסר בהעברת הקורסים יחד עם הרב אליהו ביטון ובירך שנזכה כולנו יחד לשמוע קולו של משיח במהרה בימינו ונזכה לגאולה השלמה שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.

המשתתפים הודו מקרב ליבם למועצה הדתית על הקורס ההלכתי החשוב אשר האיר את עיניהם בתקיעת שופר כראוי אשר הוסיף להם נקודות חשובות בעיקר בפרטי הלכות תקיעת שופר.

IMSOPARG 4937

IMSOPARG 4939

אודות המועצה חדשות אחרונות קורס ל"תקיעת שופר" ע''י המועצה הדתית בארבעה מוקדים בעיר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר