odot

באור יהודה הרב בן חמו מהמועה"ד מסר שיעורים בהלכות תקיעת שופר

לומדים מהמעה"ד אשדוד: בעיר אור יהודה שמעו שני קורסים על הלכות "תקיעת שופר" לבעלי התוקעים מהרב בן-חמו מרבני המועה"ד אשדודOR YUDA 8
 

זכתה המועצה הדתית אשדוד בפעולותיה הברוכות במחלקות השונים, שרבים לומדים ממנה כ'פיילוט' וביניהם רבנים חשובים המתעניינים בנושאים שונים, וראשי מועצות דתיות ברחבי הארץ. יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הביע את שמחתו על כך ומנסה בעין טובה לעזור ולסייע שגם מקומות אחרים יישמו את הרעיונות המבורכים להגדיל תורה ולהאדירה ולקדש שם שמים לרווחת הציבור.

כך גם ברעיון המבורך של קורס הלכות "תקיעת שופר" הקיים שנים רבות במועצה הדתית שאותו יסד בשעתו הגאון הצדיק רבי סעדיה אריבי זצ"ל חבר לשכת הרה"ר רב מחלקת הנישואין והמקוואות וממניחי יסודות הקדושה והטהרה בעירנו. מידי שנה בחודש אלול מקיימים שיעורים אלו על פי "קונטרס תקיעה בשופר הלכה למעשה" שכתב בנושא הלכות תקיעת שופר.

מהעיר "אור יהודה" פנה המרא דאתרא פה מפיק מרגליות הגאון רבי ציון כהן אשר שמע על הרעיון המבורך ופנה למועה"ד שנעתרה מיד לבקשתו וכך הרה"ג רבי חיים בן-חמו הגיע ל'אור יהודה' לשני קורסים בבית כנסת "צמח צדק" ברחוב יקותיאל אדם ושם הציבור התפזר על פני כל אולם בית הכנסת כפי הנחיות משרד הבריאות והשתתפו בשיעור מקיף כאשר כל אחד הגיע עם שופרו בידו.

המרא דאתרא הרה"ג רבי ציון כהן שהגיע במיוחד לכבד ולהשתתף בשיעור החשוב על אף עיסוקיו הרבים בימים כאלו, נשא דברי ברכה בפני ציבור בעלי תוקעים והודה נרגשות לרב חיים בן-חמו שטרח והגיע מאשדוד להעביר את הקורסים כאן בעיר אור יהודה, בדבריו הזכיר את מעלת מצות שמיעת קול השופר, אשר בה נאמרו טעמים רבים התלויים בהררי קודש ומעוררת את מידת הרחמים על עם ישראל ביום ראש השנה, על כן כמה חשוב שהבעל תוקע יהיה מוכן כראוי שיודע את ההלכות היטב כדי להיות שליח ציבור של המתפללים ביום קדוש זה.

הרב חיים בן-חמו מסר את ההלכות לציבור מהקונטרס שחולק לציבור "תקיעה בשופר הלכה למעשה" מהגר"ס אריבי זצ"ל תוך כדי שפרט בברור מהי תשר"ת, מהי תש"ת ומהי תר"ת תוך כדי הדגמה גם בדרך הפרקטיקה.

המשתתפים הודו מקרב ליבם להרה"ג רב חיים בן-חמו מרבני המועצה הדתית אשדוד על הקורס ההלכתי החשוב אשר האיר את עיניהם בתקיעת שופר כראוי אשר הוסיף להם נקודות חשובות בעיקר בפרטי הלכות תקיעת שופר.

OR YUDA 1

OR YUDA 13

OR YUDA 16

אודות המועצה חדשות אחרונות באור יהודה הרב בן חמו מהמועה"ד מסר שיעורים בהלכות תקיעת שופר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר