odot

כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג זצוק"ל - איננו מדמויות העיר הבולטות בחיזוק מסורת ישראל ויקיר העיר

הרבנות הראשית והמועצה הדתית אשדוד מבכה בכאב גדול על כי  הורם הנזר והוסרה העטרהIMPITZG 9187

פלגי מים ירדו עיננו, מבכים אנו מרה כי נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש בעלות השמימה נשמתו הטהורה של האי צדיק ונשגב, חביבא דיהודאי, רועה נאמן פאר מקדושים, אוהבם של ישראל, אוצר כלי חמדה, שמח בשמחתם של ישראל בכל לב ונפש וצר בצרתם, היה משתפך לפני קונו בנעימות, קירב ליבם של אחינו בני ישראל לאביהם שבשמים והכניסם תחת כנפי השכינה, היה לנו לעינים בחיזוק ועידוד בהרחבת גבולות הקדושה והטהרה ובכל ענין וענין, זכינו לברכותיו הנאצלות במאור פנים בכל עת, העמיד תלמידים הרבה ונזדכך ביסורין קשים ומרים בנש"ק, מגזע תרשישים עט"ר

כבו"ק האדמו"ר הגה"ק מפיטסבורג זצוק"ל
אשר אמרנו בצילו נחיה ועלה בסערה השמימה
שנלב"ע ביום שני ב' דחוה"מ סוכות יז' בתשרי תשפ"א ומנוח"כ באשדוד יע"א

IMPITZG 91879

 

אודות המועצה חדשות אחרונות כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג זצוק"ל - איננו מדמויות העיר הבולטות בחיזוק מסורת ישראל ויקיר העיר

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר