odot

"שיח סוד" בין הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו לבין האדמו"ר מפיטסבורג זצוק"ל

לראשונה נחשף תיעוד מביקורו של הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו בבית האדמו"ר מפיטסבורג לרגל הילולת אביו האדמו"ר בעל 'אמונת אברהם' זיע"א במלאת כא' שנים להסתלקותו.DSCF2PIT307

עם הסתלקותו של האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל לפנינו תיעוד מיוחד של ביקורו של המרא דאתרא בנש"ק הגה"צ רבי חיים פינטו אצל האדמו"ר זצוק"ל בביתו לקראת הילולת אביו בעל 'אמונת אברהם' זיע"א מחודש טבת תשע"א.

בביקור המיוחד הגר"ח פינטו ציין כי נבצר ממנו להשתתף בסעודת ההילולא שהתקיימה בליל שישי כאשר באותו עת משתתף בלימוד הקבוע של 'תיקון כרת' בקברי הצדיקים בקרית מלאכי. הגר"ח פינטו סיפר על היכרותו עם אביו האדמו"ר זצוק"ל בימיו הראשונים מאז הגיעו לאשדוד, סיפר שהיה הולך יחד עם חמיו הגה"ק האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל ה'בבא מאיר' למקוה ושם היו נפגשים בעיקר בימי חמישי והיו משוחחים בעניני טבילה במקוה ועל קדושת האדם במשך שעה ארוכה וזה היה בפינה צדדית הרחק מעיניהם של הבריות.

הגר"ח פינטו סיפר שהכיר את הרבי כבר שהגיע בשנה הראשונה כשהתגורר ברובע ה' בשכ' 'רסקו' כפי שהיתה נקראת אז באותם ימים, הרבה לפני שהקים את קרית פיטסבורג. האדמו"ר מפיטסבורג סיפר כי אביו האדמו"ר זצ"ל היה משתבח בבית הכנסת של כבוד הרב חיים פינטו שליט"א ברובע ה' מפני שכותלי בית הכנסת החיצוניים היו מצופים באבן ירושלים וזה היה ניכר לעין כל והבנין היחיד שהיה אז באשדוד מצופה באבני ירושלים, וזה הזכיר לו את ירושלים שתמיד היה מדבר בשבח עיר הקודש והמקדש.

הגר"ח פינטו סיפר בתוך דבריו כי בין הדברים ששוחחו יחד במפגשים המועטים ביניהם, חמיו הגה"ק הבבא מאיר זצ"ל שאל את האדמו"ר זצ"ל למה כבודו בחר דווקא לקבוע את מקום מושבו בעיר אשדוד? וענה לו, כי בא להפריח את השממה במקום מבחינה רוחנית.

הגר"ח פינטו ציין עוד בביקור שהיה משתתף באופן קבוע במסירת שיעורי תורה בישיבת "מידי חודש בחודשו" שיסד האדמו''ר זצוק"ל בעל ה"האמונת אברהם" שהיה מתקיים בראשי חודשים במקומות שונים ברחבי העיר כדי לחזק ולעורר את התושבים באותם ימים להתקרב לתורה ולמצוות ואף בשבתות האדמו''ר זצוק"ל היה מדדה את רגליו למרחקים כדי להביא את דבר ה', למרות שהיה לו קושי גדול לדבר בשפת העברית כדי שהמון העם יבין את דבריו. בארועים אלו ציין האדמו"ר כי גם מרן הגר"ע יוסף היה משתתף ונושא דברים בפני ציבור המשתתפים.

זכורני, סיפר הגר"ח פינטו, כששמעתי שהאדמו"ר נפטר במוצ"ש ליל עשרה בטבת, הייתי בחו"ל וכשהגעתי לארץ לפנות בוקר לא הלכתי לנוח, אלא המתנתי להיות ער כדי להשתתף בהלוויה ביום עשרה בטבת שיצאה מאשדוד.

האדמו"ר מפיטסבורג תיאר בפני המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו על פעילות המוסדות שהוקמו במשך השנים ישיבה על קברו של האדמו"ר זצ"ל: תלמוד תורה, גני ילדים, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל אברכים להוראה ובתי כנסת ובתי מדרש לזכרו של האדמו"ר זצ"ל.

הגר"ח פינטו שוחח בדברי תורה וסיפר על הפעילות הרחבה בתחום המועצה והרבנות בחיזוק וביצור הדת בכשרות במקוואות בנישואין ועוד גם בעיר אשדוד ובקרית מלאכי, אשר פועלים ללא ליאות.

האדמו"ר מפיטסבורג לאחר שכיבד בשתיית לחיים את הגר"ח פינטו, בירכו בחביבות רבה: "הרב יאריך ימים על ממלכתו בטוב ובנעימים, להגביר כח הקדושה והטהרה ברבנות בכל רחבי העיר".

בסיום האדמו"ר מפיטסבורג העניק למרא דאתרא הגר"ח פינטו את ספריו 'פתגמי אורייתא' ו'אמונת אברהם' מדברות קודשו של אביו האדמו"ר זצ"ל וכן מדברותיו שנאמרו בשבתות קודש בפני קהל חסידיו. האדמו"ר ליווה את הגר"ח פינטו עד למכוניתו תוך כדי שהודה לו על טרחתו ועל הדברים הנפלאים.

DSCF23PIT64

DSCF23PIT64

אודות המועצה חדשות אחרונות "שיח סוד" בין הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו לבין האדמו"ר מפיטסבורג זצוק"ל

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר