odot

הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרה"ר ורב שכונה אחר מיטתו של האדמו''ר מפיטסבורג זצ''ל

הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ שליט"א רב שכונה וחבר לשכת הרבנות הראשית רב מחלקת העירובין והנישואין באשדודIMG-20202323B1005-WA0213

הרבנות הראשית והמועצה הדתית באשדוד כידא אריכתא של כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל

לפני כ-30 שנה באחד מימי השבוע נקראתי ע"י המשב"ק של כ"ק האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל לסור אליו לאלתר, מאחר וברצונו לשוחח עמי על ענין דחוף וחשוב. כמובן שלא היססתי אף לרגע, ומיהרתי לחדרו של האדמו"ר שבקרית פוניבז' באשדוד.

היה זה לאחר פטירת אביו האדמו"ר הזקן בעל אמונת אברהם זצ"ל, ובתקופה זו נפתח מסך הברזל ממדינות חבר העמים, ורבים מהעולים החדשים הגיעו להתגורר בעיר אשדוד.

מתוך השתפכות הנפש פנה אלי כ"ק האדמו"ר בבקשה מעומקא דליבא, כי בידו צוואה להמשיך את מסורת אביו בפעילותו הרבה לקירוב לבבות בעיר אשדוד. וכידוע, האדמו"ר הזקן השקיע רבות במלאכת קודש זו ביסוד ישיבות "יד איתמר" המיועדות להרבצת תורה בקרב הנוער, במפעל של "מדי חודש בחודשו" שנערך בכל בתי הכנסת הפזורים באשדוד בו היו מתכנסים רבים מתושבי העיר, ועוד כהנה וכהנה.

והאדמו"ר זועק מקירות ליבו ומבהיר בפני, כי כיום התפתחו בעז"ה מוסדות פיטסבורג הכוללים תלמודי תורה, ישיבות קטנות, ישיבות גדולות, כוללים לאברכים ועוד מוסדות רבים, והעול הכבד נופל עליו בהחזקתם של כל מוסדות רבים אלו ברוחניות ובגשמיות. עקב העומס הכבד המוטל עליו הינו מרגיש כי תכבד עליו המלאכה לעסוק בקירוב לבבות של עמך בית ישראל כפי שעשה זאת אביו זצ"ל.

ובפיו של האדמו"ר היתה בקשה, כי מאחר והוא יודע על הפעילות של הרבנות והמעצה הדתית בעיר בקרב אוכלוסיה זו, הוא מבקש ממני להיות שליחו של האדמו"ר בעבודת קודש זו, ובכך הינו חש כי הוא מקיים את צוואת אביו בענין זה.

וכמענה לבקשת האדמו"ר נעניתי בשמחה, ועד היום הנני חש בפעילותי בקרב האוכלוסיה של העולים ממדינות חבר העמים, כי אנוכי מקיים בכך את צוואת האדמו"ר הצדיק הזקן מפיטסבורג זכותו יגן עלינו.

ואכן גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם

אודות המועצה חדשות אחרונות הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרה"ר ורב שכונה אחר מיטתו של האדמו''ר מפיטסבורג זצ''ל

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר