odot

הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות #האתר בבניה#AA1 - SSSSS

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.
•Â Â   מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.  
•Â Â   התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה.
•Â Â   לאחר פרסום התכנית השנתית באתר האינטרנט יש לשלוח קישור אליה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים, לדוא"ל: ."> כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת .
•Â Â   על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2020). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2019).
•Â Â   התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.

ניתן כאן לראות ולהוריד את הקובץ בשלמותו באותיות גדולות:KOVEZ_-_KRIA____M.pdf

ניתן כאן לראות ולהוריד את הקובץ בשלמותו:MUGBALOT.docx

AA1

BB2

C33

D44

D44

E55

 

 

אודות המועצה חדשות אחרונות הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר