odot

פרסום:אוקטובר 2021 הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

אוקטובר 2021 הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות1Screenshot 20220426-134934 OneDrive - SARR

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.
•Â Â   מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.  
•Â Â   התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה.
•Â Â   לאחר פרסום התכנית השנתית באתר האינטרנט יש לשלוח קישור אליה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים, לדוא"ל: ."> כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת .
•Â Â   על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2020). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2019).
•Â Â   התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.     
•Â Â   על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן:
o    העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית
o    ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות
o    פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
o    תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)
•Â Â   לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס' 9ג לחוק (ראו נספח).
•Â Â   מרכזי "תעסוקה שווה" של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכנית השנתית. השירות הינו  ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד' להלן.

ניתן לעיין בכל המסמך כאן ---- TOCHNIT_AVODA.pdf

אודות המועצה חדשות אחרונות פרסום:אוקטובר 2021 הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר