odot

21 שנים למרא דאתרא הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל

21 שנים לרבה הראשון של העיר הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ''ל

בבית הכנסת "נצח ישראל" ברובע ב' ציינו 21 שנים לזכרו של רבה הראשון של אשדוד המרא דאתרא הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל.RC TKHZRG ZMK 9

במעמד שהתקיים בשעות הערב, נשאו דברי תורה לכבוד הרב זצ"ל. בתחילה נשא דברים חתנו הרב עזריאל. נכדו של הרב זצ"ל ערך סיום מסכת "חגיגה" שהיא סיום של מסכתות הש"ס מסדר מועד.

עוד נשאו דברי תורה בסעודת מצוה והעלו על נס את פעולותיו הגדולים בצביון העיר ובחיזוק שמירת השבת כך שנזקפת לזכותו שמירת השבת בנמל אשדוד מאז מקדם ימים ימימה ועד היום.

ציינו הנהגות ועובדות על הנהגתו בקודש באותם שנים ועל השפעה מיוחדת בהנהגה עקבית שהיתה לו בשיקול דעת ובענווה מצד אחד, ומאידך ידע לעמוד בתקיפות בנושאי עיקרי הדת שעליהם עמד ללא פשרות.

עוד אמרו כי היה זריז לדבר מצוה לעמוד על משמרתו בעבודתו רבת ההיקף במחלקות השונות ברבנות וגם במלאכות שהיו יכולות להיעשות ע"י שליח, היו נעשות על ידו בפשטות ובצניעות שאפיינו את דמותו. בעבודתו המסורה, היווה בחיי היום יום סמל ודוגמא לסובבים אותו.

הרה"ג רבי חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרה"ר, רב שכונה רב מחלקת עירובין ונישואין, בדבריו אמר, כי בכניסה למועצה הדתית נמצאת תמונתו המאירה של המרא דאתרא הגאון רבי ישראל אליזרע זצ"ל, תמונה זו בעצם מאירה לנו את אורח חייו המיוחד במסירות גדולה למלאכת הקודש של הרבנות בעיר ובמיוחד במלאכת הכשרות בה עסק בכל רוחו ונפשו, הינו עומד לפנינו בצורה חיה עד עיצומו של היום הזה.

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר