odot

המועצה הדתית שותפה להחזרת המפעל הקדוש של "מידי חודש בחודשו" של האדמו"ר מפיטסבורג בעל האמונת אברהם זצוק"ל


חדש ימינו כקדם - מחזירים את מפעל התורה "מידי חודש בחדשו" מיסודו של כ"ק מרן אדמו"ר ה'אמונת אברהם' מפיטסבורג זצוק"ל ע"י המועצה הדתיתPHYXUCURD 5

בשורה של ממש הננו מתבשרים בימים אלו על ייסוד מחדש של אחד ממפעלי הרבצת התורה הראשונים בעירנו - שנוסד בשנת תשל"ו. זכה המפעל הגדול לקרב יהודים רבים לדרך ה'. כאשר האדמו"ר זצוק"ל היה מגיע לשכונו בעיר ונושא דברי חיזוק והתעוררות בפני הנוער כדי לקרבם לתורה ולמצוות.

מטרת הארגון אשר נוסד ע"י כ"ק מרן אדמו"ר ה'אמונת אברהם' זצוק"ל לפני קרוב לחמישים שנה, בזמן שהעיר אשדוד היתה במצב של ארץ לא זרועה מבחינת תורה ויהדות - להיות זמן התכנסות חודשי לשמוע דבר ה' ודברי חיזוק לעורר הלבבות להתקרבות לבורא יתברך ולדרך ה'. הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית היה באותם שנים ממקורביו של האדמו"ר זצוק"ל ואף זכה באופן נדיר שהאדמו"ר זצוק"ל טרח ועלה לירושלים ביום חתונתו להשתתף בשמחתו.

בארגון המיוחד של "מידי חודש בחודשו" היו פעילים שהיו זוכים לקחת חלק בארגון באזורים שונים בעיר. אחד מהם היה הרב רפאל שטרית שליט"א. בנו מר יעקב שטרית הי"ו המשמש כיום כחבר המועצה הדתית וממונה בתי הכנסת בעיר פועל יחד עם הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית שאישר זמנית להחזיר את הארגון החשוב במטרה להגדיל תורה ולהאדירה בס"ד.

בראש חודש אלול התקיים הכינוס הראשון בסימן חידוש המפעל הגדול במקומו של המייסד בחצר הקודש פיטסבורג באולם בבניין הישיבה. במעמד נשא דברים יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שליט"א שבדבריו הודה למר יעקב שטרית על היוזמה הברוכה. דברים נלהבים בשבח יוזם הרעיון לחידוש הפעילות מר יעקב שטרית נשמעו מפי כ"ק מרן האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א אשר העלה את זכר סבו הגדול האדמו"ר רבי אברהם אבא אשר יחד עם בנו - אביו כ"ק מרן אדמו"ר ה'תפארת מרדכי' זצוק"ל זרעו את התשתית וב"ה כיום זוכים לחדש מפעל חשוב זה אשר יהיה מוקד חודשי של הטענת המצברים ומילוי כח לנשמה הקדושה הנטועה בלב כל יהודי לדעת את המעשה אשר יעשון ולהגיע לתכלית הבריאה, ובדבריו הודה לכל העוסקים במלאכת הקודש בראשם יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן ואתם שאר העסקנים אשר פועלי גדולות ונצורות בכל התחומים ב"ה.

משא מרתק נשמע מפי האורח הדגול המגיד מישרים הנודע הרב הגאון רבי חזקיהו יוסף קרלנשטיין שליט"א, אשר בדבריו אף הוא שיבח את היוזמה אשר נוסד בהררי קודש ויפה כוחו להצליח ולהכות הדים בעוד ערים בקרב קהילות ישראל.

ההתכנסות הבאה תתקיים בימי עשרת ימי תשובה כפי שיפורסם, כמו כן בעזרת ה' מידי חודש יפורסמו בעיתונות ובלוחות המודעות על הדרשות ועל מקום הכינוס כדי לזכות את עם ישראל ולהגדיל תורה ולהאדירה.

אודות המועצה חדשות אחרונות המועצה הדתית שותפה להחזרת המפעל הקדוש של "מידי חודש בחודשו" של האדמו"ר מפיטסבורג בעל האמונת אברהם זצוק"ל

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר