odot

המועצה הדתית מזכירה לציבור להקדים ולעשות "שטר פרוזבול" # ניתן לקבל שטרות במועצה הדתית

עם סיומה של שנת שמיטה נכנס משנה תוקף למצוות שמיטת כספים הנוהגת בסיום שנה זו (תשפ"ב), כל חוב שיש לאדם על חבירו בתורת הלוואה, פוקע ממנו בסיום שנת השמיטה, ולא יוכל עוד המלווה לתבוע את חובו מחבירו,PRUZCUK 1

ואם עבר ותבע את חובו עבר על מצוות לא תעשה שבתורה ולכן תקן הלל את ה"פרוזבול" שניתן לעשותו עד ערב ראש השנה לשנה זו.

גם נשים מצוות לעשות "פרוזבול" ועל כן אשה שהלותה לחבירתה כיכר לחם או סכום כסף, צריכה לעשות "פרוזבול" שאם לא תעשה לא תוכל לתבוע בחזרה מחברתה לאחר ראש השנה.

המועצה הדתית פרסמה כבר בתחילת חודש אלול, כי ניתן להשיג טפסים של "שטר פרוזבול" ללא תשלום במועצה הדתית ולעשות במקום עם שני עדים. את השטרות ניתן להשיג בקומה 2 אצל הרב חיים בן-חמו.

לשטר יש משנה תוקף בתיאום יחד עם הרבנים הראשיים לישראל ודיינים ה"ה נשיא בית הדין הרבני הגדול הרה"ג ר' דוד ברוך לאו שליט"א הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הרה"ג ר' יצחק יוסף שליט"א אב"ד בבית הדין הגדול והרב הראשי לישראל, הרה"ג ר' מיכאל עמוס שליט"א חבר בית הדין הגדול. על כן יש להזדרז לעשות "שטר פרוזבול" בימים אלו עד ערב ראש השנה.

שטר הפרוזבול ניתן להוריד ולהדפיס:

PRUZCUK 2

אודות המועצה חדשות אחרונות המועצה הדתית מזכירה לציבור להקדים ולעשות "שטר פרוזבול" # ניתן לקבל שטרות במועצה הדתית

תגובות אחרונות

Powered by System 1 Soft
עיצוב ע"י טריגר